2022-06-03
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 22

Effekten av stödet vid korttidsarbete utvärderad, brister i myndigheternas årsredovisningar och nordiskt hybridmöte om hållbarhetsstandarder. Det är några av de nyhetsnotiser du hittar i FAR:s utblick vecka 22.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Vilken effekt har stödet vid korttidsarbete haft?

Stödet vid korttidsarbete har varit en av regeringens viktigare åtgärder för att rädda svenska jobb och mildra pandemins effekter för företag och svensk ekonomi. Regeringen har tagit emot ett delbetänkande från Kommittén om stöd vid korttidsarbete, vars uppdrag bland annat är att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin. Läs mer på regeringens webbplats 

Brister i myndigheternas årsredovisningar

Det är otydligt vilken myndighet som ska redovisa internationella åtaganden när en myndighet disponerar anslaget och en annan ska redovisa utgifterna. Och det saknas regler för hantering och redovisning av Sveriges åtaganden inom multilaterala skuldavskrivningsinitiativ. Det skriver Riksrevisionen i sin årsrapport. Läs mer hos Riksrevisionen 

Ökade risker för den finansiella stabiliteten

Den 1 juni sammanträdde Finansiella stabilitetsrådets medlemmar för att diskutera det förändrade omvärldslägets påverkan på den finansiella stabiliteten. Kriget i Ukraina har fört med sig en ökad risk för cyberangrepp. Ytterligare en utmaning är den ökade inflationen och stigande räntor. Läs mer på på regeringens webbplats  

Lämna årsredovisningen i tid

Aktiebolag med bokslutsdag 31 december 2021 måste lämna in årsredovisningen till Bolagsverket senast 1 augusti 2022. Om årsredovisningen skickas in digitalt registreras den direkt. Mer information och fler viktiga datum finns hos Bolagsverket

En effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige ska utredas  

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om en effektiv kapitalbeskattning när fysiska personer flyttar från Sverige. Syftet med uppdraget är att den som upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats här.  Läs mer på regeringens wepplats

Höjda skatter på alkohol och tobak 

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Regeringen har nu beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter. Läs mer på regeringens webbplats

Retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Efter senaste tidens pris- och kostnadsökningar föreslår nu regeringen ytterligare åtgärder för att stötta det svenska jordbruket. Förslaget innebär retroaktivt sänkt skatt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Läs om förslaget på regeringens webbplats 

Enklare och tydligare kemikalieskatt

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skatten på kemikalier i viss elektronik ska bli tydligare. Det genom att regler för avdrag förenklas så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Reglerna för begagnade varor förtydligas också i förslaget. Mer på regeringens webbplats 

Flera nya lagar den 1 juni

Ett hedersförtrycksbrott, skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och modernare regler för att säkra elektronisk bevisning. Det är några av de nya lagarna som träder i kraft den första juni. Läs mer på regeringens webbplats.

Internationellt

Nordiskt hybridmöte om hållbarhetstandarder

17 juni är datumet för EFRAG:s nordiska informationstillfälle om de nya standarderna för hållbarhetsrapportering. Standarderna berör revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. Mötet är fysiskt på plats i Köpenhamn och kan även ses digitalt. Anmäl dig här

Hållbarhets- och värdefrågor viktiga för revisorer

Globala trender som påverkar revisorer handlar bland annat om cirkulär ekonomi, inflationen, att använda ett integrerat mindset, och engagemang i olika revisionsfrågor. Det är frågor som också adderar stort värde på revisorernas arbetsplatser samt i näringsliv och samhälle. Det skriver IFAC, som kommit ut med en ny rapport. Läs mer på IFAC:s webbplats

Europeisk konferens i Stockholm för unga revisorer

Riksrevisionen står som värd när unga revisorer från revisionsmyndigheterna i Europa samlas för en konferens i Stockholm. Konferensen Young Eurosai, YES, hålls vartannat år och är en satsning på unga revisorer (35 år eller yngre). Huvudtemat för konferensen är ”experimentell kultur” och hålls 12–15 september 2022. Läs mer på Riksrevisionens webbplats

Webbinarium: ESEF i praktiken  

Sedan 1 januari 2022 tar Finansinspektionen enbart emot års- och koncernredovisningar i ESEF-formatet i enlighet med obligatorium från EU. 30 maj höll Accountancy Europe (AE) ett webbinarium för att ta lärdom av ESEF-implementeringen i Italien och Luxemburg. Fokus låg också på digital hållbarhetsrapportering. Se webbinariet hos Accountancy Europe

Världskongress för revisorer 

18–21 november 2022 är datumet att komma ihåg för dig som vill träffa andra revisorer från runt om i världen. Då hålls World Congress of Accountants 2022 i Mumbai, Indien. Värd är Institute of Chartered Accountants of India – och för första gången blir evenemanget i hybridform. Läs mer hos IFAC

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan