2022-07-01
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 26

Nya lagar 1 juli, åtgärder mot penningtvätt, digitala tjänster hos Bolagsverket, krisstöd för fjäderfäsektorn och EU:s revisionsregelverk utvärderat är några av de nyheter du kan ta del av i Utblick vecka 26.

Med veckans omvärldsbevakning tar Utblick semester och återkommer i augusti. Trevlig sommar!

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nya lagar och förordningar 1 juli

Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft: etableringsjobb – en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända, miljöstyrningen skärps i bonus-malus-systemet och hållbarhetsmål införs för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet. Läs hela listan på regeringen.se 

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism består av 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund och leds av Polismyndigheten. I ett nyhetsbrev kommenterar de aktuella ämnen inom området. Läs mer hos Polisen

Nya åtgärder mot penningtvätt

Finansiella institut i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism behöver regleras bättre menar regeringen. Nu presenterar regeringen därmed ett förslag som bland annat innebär att det införs ett lämplighetskrav för de som bedriver valutaväxling och att det inte ska vara möjligt att bedriva verksamhet utan att ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Mer om förslaget på regeringens webbplats 

Taxonomi för andra företagsformer än aktiebolag granskas

Under perioden 23 juni till 26 augusti 2022 finns taxonomierna för företagsekonomisk statistikrapportering (kvartal) och årsredovisning för samtliga företagsformer enligt K2 tillgängliga för publik granskning. Läs mer på taxonomier.se

PWD-version av K2-taxonomi för alla företagsformer

Jämfört med 2021 års K2-taxonomi för aktiebolag innehåller PWD-versionen av taxonomin även de begrepp som är specifika för andra företagsformer än aktiebolag. Det finns även specifika begrepp för filialer i Sverige. Läs mer hos Bokföringsnämnden 

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som på olika sätt ska stärka företagens förmåga att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster. Läs mer hos Tillväxtverket

Dags för fjäderfäsektorn att söka krisstöd

Fram till den 9 augusti kan du som arbetar inom fjäderfäsektorn ansöka om krisstöd om du fått ökade kostnader till följd av det försämrade omvärldsläget. Krisstödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021. Läs mer på verksamt.se

Arbetstagare över 65 får sänkt skatt

För att säkerställa en rättvis beskattning för personer som väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder föreslår Finansdepartementet sänkt skatt för åldersgruppen. Departementet har remitterat en promemoria. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Läs mer på regeringen.se

HFD tar upp mål om korttidsstöd

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska ta upp två mål som gäller återkrav av korttidsstöd när bolag beslutat om vinstutdelning. I det ena målet hade bolaget dragit tillbaka beslutet om vinstutdelning och i det andra målet hade verkställande av vinstutdelningen skjutits på framtiden. Läs KPMG:s genomgång av målen

Rusta löntagare för gröna jobb

Sveriges löntagare behöver få nya kunskaper och kompetenser i fråga om framtidens gröna jobb. Det menar regeringen som nu genomför stora satsningar som gör det möjligt för fler att byta yrkesbana eller öka sin kompetens mitt i livet. Läs om satsningen på regeringen.se 

Hur motverka lönedumpning vid arbetskraftsinvandring?

Hur ska arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring utformas? En särskild utredare kommer att få i uppdrag att föreslå åtgärder med syfte att motverka lönedumpning och att arbetskraftsinvandrare utnyttjas, meddelar regegeringen. Läs mer på regeringens webbplats

Redovisning av bidrag till regionala flygplatser

Hur ska bidrag som en regional flygplats erhåller från sin ägare redovisas, när K2 respektive K3 tillämpas när ägaren är en kommun eller en region? Svaret finns hos Bokföringsnämnden

Kontroll av fusk i livsmedelskedjan ska stärkas

Den offentliga kontrollen av fusk i livsmedelskedjan behöver bli bättre. Det anser regeringen, som nu utser en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur det ska gå till. Läs om de huvudsakliga inriktningarna i utredningen på regeringen.se 

Arbetslivskriminalitet under lupp

Nya regionala center mot arbetslivskriminalitet ska fungera som nav för det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. Det gäller i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller. Mer om satsningen på regeringens webbplats

Distansförsäljning av finansiella tjänster på remiss

Justitie­departe­mentet har remitterat förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avse­ende på distans­försälj­ning av finansi­ella tjänster till konsu­menter och om upp­hävande av direktiv 2002/65/EG. Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 26 september 2022, skriver regeringen

Maskinell handläggning ger kortare väntetider på Bolagsverket

Sedan den 16 juni 2022 kan Bolagsverket kan sedan den 16 juni automatiskt avsluta handläggningen för vissa ändringar i bolagsordningar, vilket leder till kortare handläggningstid. Läs mer hos Bolagsverket

Informationsmöte om nya maskin-till-maskintjänster hos Bolagsverket

Du som vill veta mer om Bolagsverkets planer på utökade digitala tjänster, bland annat för företagsregistrering mellan privata och offentliga aktörer, kan anmäla dig till Bolagsverkets informationsmöte den 30 augusti.

Nytt regeringsuppdrag om digitala plånböcker

Regeringen har get flera myndigheter, bland annat Bolagsverket, uppdraget att bistå Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i arbetet som kan ske för digitala plånböcker inom EU. Läs mer hos Bolagsverket

Ny rapport om bilförmån och hur reglerna följs

Skatteverket har i dagarna publicerat rapporten ”Förmånsbil och regelefterlevnad – effekter av kontroll av bilförmån”. Tidigare erfarenheter från Skatteverkets kontrollverksamhet visar att felfrekvensen vid rapportering av bilförmån är hög och att bilförmån är ett område som många tycker är krångligt. Rapporten visar att Skatteverkets kontroller tycks leda till en ökad regelefterlevnad i åtminstone ett år efter avslutad kontroll. Läs rapporten hos Skatteverket

Stärkt digital affärskompetens för företag i besöksnäringen

Tillväxtverket finansierar totalt 5,2 miljoner kronor till sex projekt inom ramen för utlysningen Digital affärskompetens i besöksnäringen. Läs mer hos Tillväxtverket

Sänkt moms på vissa reparationer ska gynna återbruk

Den 1 juli sänks momsen på vissa reparationer från 12 till 6 procent. Det gäller reparation av cyklar, skor, läderprodukter och hushållslinne. Syftet med den nya lagen är att få fler att laga och återbruka redan tillverkade varor i stället för att köpa nya. Läs mer på verksamt.se

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat förhandsbesked i frågan om varor som, efter godkännande av arbetsgivaren, köps in av en anställd för att användas vid arbete i hemmet kan anses levererade till arbetsgivaren om denne betalar ut ersättning för inköpen till arbetstagaren. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

 

Internationellt

Nya skärpta koldioxidkrav för nya personbilar

Skärpt handel med utsläppsrätter, skärpta mål för utsläppsminskningar i övriga sektorer som inte omfattas av handel med utsläppsrätter, regler för utsläpp och upptag av koldioxid från mark och skog, nya skärpta koldioxidkrav för nya personbilar och nya lätta lastbilar, samt inrättandet av en social klimatfond. Det är de fem lagförslag som har förhandlats under miljörådet i Luxemburg, som en del av EU-kommissionens lagstiftningspaket Fit for 55. Läs om de nya kraven på regeringens webbplats 

IESBA svarar ISSB om hållbarhet

International Ethics Boards of Accountants (IESBA) har lämnat in ett svar till International Suatainability Standards Board (ISSB) på de senares Exposure Drafts – General Sustainability-Related Disclosures samt Climate-Related Disclosures. Läs mer på IESBA:s webbplats 

Europeiska revisionsrätten: Underutnyttjad data i utvärderingar

Hinder kvarstår för att insamlade data ska kunna användas på bästa sätt. Det menar Europeiska revisionsrätten som har bedömt om EU- kommissionen använder data och dataanalys på ett bra sätt för att utforma, övervaka och utvärdera den gemensamma jordbrukspolitiken. Ta del av rapporten hos Europeiska revisionsrätten

EU:s revisionsregelverk utvärderat

Hur har EU-länderna organiserat och utformat revisionen utefter EU:s revisionsregelverk från 2014? Olika sätt att styra respektive land leder till olika sätt att hantera regelverket, skriver Accountancy Europa. De bidrar också till att det är svårt att leda internationella revisionsfirmor. Du hittar rapporten hos Accountancy Europe 

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan