2022-02-18
Nyheter

”Detaljregleringen bör lämnas åt medlemsstaterna”

En ytterligare europeisk harmonisering av regelverken bör noga övervägas innan den genomförs, och inriktas mot systematiska problem. Eventuella åtgärder måste också baseras på en cost/benefit-analys. Det är två av synpunkterna när FAR svarar på EU:s konsultation Corporate reporting – improving its quality and enforcement.

Under november 2021 publicerade EU-kommissionen en öppen konsultation med benämningen Corporate reporting – improving its quality and enforcement. Konsultationen omfattar alla delar avseende företagsrapportering – bolagsstyrning, revision och tillsyn – även kallad “Three pillars of corporate reporting”. För revisorer är det de som jobbar med storföretagsrevisioner i företag av publikt intresse, så kallade Public Interest Entities (PIE)-revisioner, som berörs. 

Ytterligare europeisk harmonisering bör inriktas mot systematiska problem

Bolagsstyrningen inom Europa baseras på enskilda medlemsstaters regelverk kompletterad med regelverk på europanivå. FAR:s uppfattning är att eventuella problem framför allt ska lösas i de enskilda länderna. En ytterligare europeisk harmonisering av regelverken bör noga övervägas och inriktas mot systematiska problem samt kan också behöva ses i en global kontext. Eventuella åtgärder måste också baseras på en cost/benefit-analys.

Tillsynen kan med fördel lämnas åt medlemsstaterna

− En grundförutsättning för att en revision ska bli bra är att de finansiella rapporterna som ska granskas är solida och därtill krävs en välfungerande tillsyn. FAR anser inte att tillsynen bör detaljregleras från EU-nivå utan att den med fördel lämnas åt medlemsstaterna. I Sverige har vi till exempel en bolagsrapportering av hög kvalitet baserad på en lång tradition av välfungerande bolagsstyrning, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Multidisciplinary firm säkerställer revision av hög kvalitet

Svarstiden för konsultationen har varit relativt kort. En arbetsgrupp bestående av representanter från FAR, FAR:s expertnätverk och Big 7 har tagit fram ett förslag till svar som FAR:s styrelse ställt sig bakom.

− I konsultationen lyfter vi fram att vi förespråkar multidisciplinary firms då det behövs olika experter i en revision. Att tillåta det bedömer vi är en grund för att säkerställa en revision av hög kvalitet. Vi menar också att det påverkar branschens attraktionskraft då dessa byråer kan locka mer kvalificerad personal eftersom de kan erbjuda en bredare och högre kvalitet på sina revisionstjänster, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Oberoendefrågorna väl reglerade

Oberoendefrågorna som diskuteras i sammanhanget anser FAR redan är väl reglerade både genom den EU-lagstiftning som finns och i de etiska reglerna som revisorerna ska följa. Revisionsbyråerna bör även fortsatt få tillhandahålla icke-revisionstjänster så länge befintliga oberoenderegler följs. FAR framhåller att det finns ett antal tjänster som är nära knutna till revision och som uttryckligen bör tillåtas utan att påverka arvodesbegränsningen. Det handlar till exempel om översiktlig granskning av delårsrapporter, granskning av hållbarhetsrapporter och ESEF-rapporten. Tillhandahållandet av icke-revisionstjänster, inom ramen för oberoendereglerna, ger revisorn värdefull förståelse för bolaget. 

Harmonisering ska bara göras när det löser problem

Utöver svaren på den öppna konsultationen har FAR även skickat in ett så kallat cover letter till EU-kommissionen. I det sammanfattar FAR sina synpunkter inom de tre olika områdena corporate governance, revision och tillsyn.

− Sammantaget kan vi konstatera att det är viktigt med en helhetssyn. Om en förändring ska göras måste det finnas ett verkligt behov. Harmonisering ska bara göras om det löser ett problem, harmonisering i sig kan aldrig vara ett mål, säger Lennart Danielsson, senior advisor på FAR.

Nu ska svaren som kommit in till EU-kommissionen sammanställas i en offentlig rapport, som sedan blir underlag för ett förslag till en uppdatering av gällande regelverk.

− Vi tror att någon form av förslag presenteras tidigast under sista kvartalet i år, säger Lennart Danielsson.

Internationella och nationella samarbeten

Parallellt med processen att svara på konsultationen har FAR även deltagit genom NRF (Nordiska revisorsförbundet) för att ta fram ett svar som är gemensamt för de fyra nordiska länderna. FAR representeras också i ACE:s (Accountancy Europe) med att ta fram ett europasvar för professionen.

− Utöver detta har även ett så kallat ”Position paper” arbetats fram tillsammans med bland andra Svenskt Näringsliv, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Där lyfter vi fram att vi har ett välfungerande finansiellt ekosystem i Sverige som vi vill värna, säger Karin Apelman.

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se

Lennart Danielsson

Senior advisor

lennart.danielsson@far.se