2022-12-09
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 49

Fastställda inkomstbasbelopp, stora förändringar inom momsområdet och AI bättre än människa är några av rubrikerna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2023 fastställt

Regeringen har fastställt det index – inkomstindex – som räknar upp inkomstpensionen varje år. Inkomstindex ökar från 194,19 under 2022 till 203,13 år 2023, en ökning med 4,6 procent. Inkomstindex används för den årliga uppräkningen av inkomst- och tilläggspensioner. Läs mer om inkomstbasbelopp och inkomstindex

Stora förändringar väntar inom momsområdet i EU

EU-kommissionen föreslår en rad åtgärder för att modernisera momssystemet, det ska anpassas till digitaliseringen och göras mer motståndskraftigt mot bedrägerier. Medlemsländerna kommer på sikt att bli skyldiga att utbyta information om sin gränsöverskridande handel. Läs mer om EU.kommissionens förslag om momssystemet

Allmänt råd: Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem

Skatteverket har beslutat att ge ut nytt allmänt råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem (SKV A 2022:26). Det innebär att det gamla allmänna rådet gäller för beskattningsåren 2013–2022. Det nya allmänna rådet har ändrade belopp för kostnadsersättning som dagbarnvårdare får från en kommun. Läs mer om skattefri kostnadsersättning på Skatteverkets webbplats

XBRL Sweden kritiserar rapporten från Svenskt Näringsliv

XBRL Sweden har publicerat kommentarer och tillrättalägganden till Svenskt Näringslivs rapportering ”Digitala årsredovisningar – vad har vi lärt oss?” som kom tidigare i höstas. XBRL Sweden håller inte med om alla slutsatser i rapporten. Läs mer om Svenskt Näringslivs rapport

Den tillfälliga lagen för bolags- och föreningsstämmor upphör

Vid årsskiftet 2022/2023 upphör lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen. Lagen infördes under pandemin. Läs mer om lagen på Bolagsverkets webbplats

Många svenskar föredrar AI framför en människa

Många svenskar svarar att de i någon vardagssituation föredrar en chatbot eller AI-baserad kundtjänst framför en riktig människa. Det visar undersökningen ”Svenska Folket och AI” skriver Bolagsverket som tycker att resultatet är intressant ur ett myndighetsperspektiv. Läs mer om undersökningen på Bolagsverkets webbplats 

Stark återhämtning inom näringslivet

Det svenska näringslivet återhämtade sig starkt under 2021 visar statistik från SCB. Nettoomsättningen ökade med 971 miljarder och översteg för första gången 10 000 miljarder kronor. Antalet anställda ökade med 2,7 procent eller 77 000 heltidspersoner och återställdes till samma nivå som innan pandemin. Läs mer om statistiken på SCB:s webbplats

Förslag till ändrade regler bland annat om mycket stora värdepappersbolag

Finansinspektionen, FI, föreslår ändringar i en rad föreskrifter bland annat med anledning av nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag. Samtliga föreskrifter föreslås träda i kraft den 8 mars 2023. Läs mer om förslaget på Finansinspektionens webbplats

Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att kravet på stark kundautentisering vid fakturabetalningar online ska förtydligas och omfatta fakturabetalningar som utgör en betaltjänst. Syftet är att minska risken för att konsumenter drabbas av bedrägeri vid e-handel.
Läs mer om förslaget om kundautentisiering vid fakturabetalningar online

 

INTERNATIONELLT


Gemensamt uttalande om due diligence-direktivet för företagens hållbarhet

Accountancy Europe, ACE, med flera har lämnat ett gemensamt uttalande där de uttrycker stöd för EU-kommissionens förslag om Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD). Vi anser att den privata sektorn har en nyckelroll att spela för att uppnå målen i den europeiska gröna given och FN:s hållbara utvecklingsmål. Läs mer om due diligence-direktivet

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan