2022-04-11
Nyheter

CSRD och EU:s taxonomi är aktuella hållbarhetsfrågor

EU:s gröna giv innebär att EU satt ett slutmål om klimatneutralitet senast 2050. Den gröna given för med sig en rad regleringar, där vi här fokuserar på de delar som rör rapportering och granskning.

EU-kommissionen har antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Slutförhandlingar mellan Europeiska rådet och parlamentet förväntas vara avslutande juni 2022. Enligt ursprungsförslaget väntas direktivet träda i kraft räkenskapsåret 2023 och påverkar finansiella rapporter som avges från den 1 januari 2024.

Vad gäller nu?

I skrivande stund är bestämmelserna om kraven på hållbarhetsrapportering reglerade i årsredovisningslagens 6 kapitel 10-14 §§.

De företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor

Dotterföretag (om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen) som inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen.

Upplysningsbestämmelse i årsredovisningslagen med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

EU:s ministerråd röstade den 8 december 2021 igenom den delegerade akten om klimat i EU:s gröna taxonomi, och från och med räkenskapsår 2021 ska den lagstadgade hållbarhetsrapporten även innehålla uppgifter om den andel av ett företags ekonomiska aktiviteter, som omfattas av tekniska granskningskriterier som definierar vad som är miljömässigt hållbart. FAR besvarar i frågor kring de externa rapporteringskraven som följer av taxonomin. Rapporteringskraven införs stegvis. För räkenskapsår 2022 föreslås fullständig rapportering för samtliga nyckeltal och miljömål.

Den nya bestämmelsen återfinns i sjätte kapitlets paragraf 12 a och anger att det i artikel 8 i EU:s gröna taxonomiförordning finns ytterligare bestämmelser som gäller för innehållet i en hållbarhetsrapport för ett företag som ska upprätta en sådan rapport enligt nuvarande bestämmelser i ÅRL, och som dessutom

 1. är ett företag av allmänt intresse enligt EU:s redovisningsdirektiv, och
 2. under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än 500 anställda.

Bestämmelser om koncernredovisning återfinns i sjunde kapitlet paragraf 31 c där det framgår att bestämmelserna i 6 kap. 11-14 §§ ska gälla koncernredovisningen respektive koncernen om moderföretaget är ett företag av allmänt intresse enligt EU:s redovisningsdirektiv, och koncernen under det senaste räkenskapsåret har haft fler än 500 anställda.

Vad väntar runt hörnet?

CSRD

Dagens bestämmelser i årsredovisningslagen är en reglering av Non Financial Reporting Directive (NFRD) där Sverige som medlemsstat antagit lägre tröskelvärden än de gränser som anges i direktivet. EU-kommissionen har nu antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilket innebär förändring och uppdatering av de befintliga rapporteringskraven.

Förslaget innebär bland annat: 

 • utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag), i Sverige har vi redan i ÅRL lägre tröskelvärden varav antalet tillkommande bolag enligt CSRD kommer vara mindre börsnoterade företag
 • krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning)
 • införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering
 • krav på att företagen digitalt "märker" den rapporterade informationen, så att den blir maskinläsbar

I förslaget förutses antagandet av EU-standarder för hållbarhetsrapportering. Utkastet till standarder avses utarbetas av Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG). Standarderna kommer att anpassas till EU:s policies, samtidigt som de bygger vidare på och medverkar till internationella standardiseringsinitiativ. Standarderna (ESRS) går ut på remiss april/maj 2022 och ska besvaras senast 31 juli 2022. Statusen över arbetet med rapporteringsstandarder kan följas via EFRAG:s hemsida.

Vad EFRAG förväntas leverera till Europeiska kommissionen

 1. En första uppsättning rapporteringsstandarder i mitten av 2022 och
 2. en andra uppsättning rapporteringsstandarder, som specificerar kompletterande hållbarhetsrelaterad såväl som sektorspecifik information som ska offentliggöras, tillsammans med rapporteringsstandarder som är specifika för små och medelstora företag (SME), i mitten av 2023

EU:s taxonomiförordning - fortsättning

Rapporteringskraven införs stegvis. För räkenskapsår 2022 föreslås fullständig rapportering för samtliga nyckeltal för de första miljömålen (begränsning av- respektive anpassning till klimatförändringar). EU:s plattform för hållbar finansiering har publicerat en slutrapport med förslag till delegerade akter för de återstående fyra miljömålen: biologisk mångfald, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi samt förebyggande av utsläpp, där tillämplighet ska säkerställas från första januari 2023. Dessutom har plattformen publicerat slutrapporter för en social taxonomi, samt en rapport med förslag till utökning av taxonomin avseende så kallade omställningsaktiviteter.

Globalt

IFRS Foundation har bildat ny standardsättare, The International Sustainability Standards Board (ISSB) vilka utvecklar IFRS Sustainability Disclosure Standards. ISSB publicerade förslag till de två första standarderna den 30 mars, omfattande förslag till standard för generella upplysningskrav respektive krav på klimatrelaterade upplysningar. Remisstiden löper till 29 juli 2022.

ISSB och GRI:s global Sustainability Standards Board (GSSB) offentliggjorde den 24 mars 2022 att de ingått ett samarbetsavtal där de åtar sig att koordinera sitt arbete med syfte att uppnå en harmonisering av internationella rapporteringsstandarder.

Standard för granskning

Bestyrkandeuppdrag av hållbarhetsinformation utförs i Sverige enligt RevR 6 vilken bygger på den internationella standarden ISAE 3000. IAASB har påbörjat ett projekt med syfte att utveckla standarden för bestyrkande av hållbarhetsinformation.

Få koll på nuläget - mycket händer inom hållbarhetsområdet just nu!

Det är få områden som får så mycket fokus och där det händer så mycket som inom hållbarhet just nu. FAR håller dig uppdaterad genom att löpande ge information om vad som är på gång.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se
Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Läs mer om hållbarhet