2021-09-15
Nyheter

Framtidsfrågor i fokus för FAR:s expertnätverk

LCE, revisionsplikten och kommunal räkenskapsrevision. Det är några av frågorna på agendan för FAR:s expertnärverk under hösten.

I FAR:s expertnätverk samlas Sveriges främsta experter inom områden som redovisning, revison och skatt för att diskutera tvärfunktionella frågor. När gruppen träffades i september togs följande områden upp:

Hållbarhet  

Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) 

Den nya lagstadgade hållbarhetsrapporten kommer att innebära utökade granskningskrav varav hållbarhetsgruppen ser över RevR6, bland annat med avseende på hur bestyrkanden är utformande. Även RevR12 påverkas och gruppen har redan startat översyn av detta tillsammans med normgivningsgrupp revision.  

Taxonomi 

Frågeställningar för finansiella bolag är mer komplicerade och grupperna för redovisning och finansiella företag behöver kopplas in. Hållbarhetsgruppen arbetar med att reda ut de olika tolkningsfrågorna som förekommer och arbetet med FAQ fortsätter. Tolkningsfrågor som behöver redas ut tillsammans med andra grupperingar inom FAR är hur olika delar ska tolkas och redovisas.    

Utbildning 

Behovet av att granska hållbarhetsredovisningar kommer vara stort inom ett par år. Det kommer att krävas ökad kompetens och kunskap hos branschen, vilket påverkar alla yrkesroller inklusive kvalitetsgranskare. FAR har en viktig roll att stötta medlemmar genom utbildningar.  

Europeisk rapporteringsstandard

Europeisk rapporteringsstandard tas fram genom EFRAG som tillsätter expertgrupp. Arbetet ska ske parallellt med det arbete som sker inom IFRS. En förhoppning är att vi kan ta del av ett embryo till standarden redan i år, men datum är satt till oktober 2022 med implementering 2023. Standarden kommer att gå ut på konsultation/remiss. 

Revisorernas granskning ska initialt ske enligt ISAE 3000, men då målet är att uttalandet ska ske med rimlig säkerhet så finns behov av att ta fram en ny standard. Önskvärt är att IAASB ska arbeta i framkant med en sådan standard. 

Penningtvätt  

Det finns en promemoria från RI med förslag till föreskrifter för revisorer som berör både enskilda revisorer och revisionsföretag. Syftet med föreskrifterna är att lämna förtydligande gällande bestämmelserna i PTL. Remissvar kommer lämnas 15 september som bereds av etikgruppen med hjälp av byråjuristerna.

Less Complex Entities (LCE) 

Remiss utskickad av IAASB 

IAASB har skickat ut förslag på ny revisionsstandard för mindre komplexa företag (LCE) på remiss. Strategigrupp revision arbetar med denna remiss i samråd med normgivningsgrupp revision.  

Remissen innehåller ett stort frågepaket som ska besvaras, där många är av strategisk karaktär, såsom om standarden är tillräckligt robust samtidigt om den innehåller tillräckligt mycket förenklingar.  

LCE tangerar frågan kring revisionsplikt och redovisningskonsultens roll. Detta är också en fråga i förenklingsutredningen, där delar av experterna argumenterar utifrån ett förenklingsperspektiv om revisionsplikten avskaffas och en fokusering på kostnadsbesparing. På mötet nämns Danmark som har en stärkt översiktlig granskning på vissa bolag istället för revision. 

Bakgrunden till LCE är förenklingsbehov avseende revision av mindre komplexa företag. Målet är en högkvalitativ standard som ska vara ISA-baserad (där revisorn kan landa i samma slutsats som i en ISA-revision) samt förenkling. Två mål som är svåra att förena. Remisstid januari 2022. FAR arbetar tätt tillsammans med NRF i frågan.    

EU:s (förväntade) nya audit reform/revisionspaket 

Ett nytt revisionspaket är på väg och där förväntas ett antal frågor tas upp såsom vad revisorerna gör och vilka tjänster ett revisionsföretag erbjuder, frågan om joint- respektive shared- audit. Det förväntas handla om att minska koncentrationen i branschen och öka kvaliteten. Detta påverkar inte bara revisorer utan hela branschen, men kanske särskilt de som arbetar mot finansiella företag.  

Revisionsplikten  

Frågan om revisionsplikt har aktualiserats i förenklingsutredningen och FAR agerar i frågan. Revision är inte endast en kostnadsfråga såsom det framstår i utredningen utan även en samhällsekonomisk fråga.  

Remisser 

Kommunal ISA 

FAR, SKL och SKYrev samarbetar i att ta fram en standard för kommunal räkenskapsrevision. Målet är att åstadkomma högre kvalitet och förutsägbarhet. Det område som krävt jämkningslösning är ISA 600, koncernrevision. Extern remiss pågår till 15 oktober 2021 hos ett dussintals relevanta remissinstanser såsom revisionsbyråer och RI. Förhoppningen är att den nya standarden implementeras under 2023. 

Branschens attraktionskraft  

En viktig fråga som är uppe hos flera strategigrupper är branschens attraktionskraft. Frågan aktualiserades för några år sedan av RI som uttryckte oro för att antalet revisorer minskat. FAR ser dock att det inte främst är antalet utan snarare sammansättningen som är av vikt. Frågan är sammankopplad med vilken verksamhet som revisionsföretag tillåts bedriva. Branschen har ett ständigt behov av att öka specialistkunskapen.  

Intygsgrupp  

Branschen har efterfrågat FAR:s engagemang inom olika intyg, “intygsgrupp”. Frågan har varit aktuell till och från under åren och nu är vi i startgroparna att skapa en intygsgrupp. Några första initiala möten har skett med representanter från Sonora, EY och KPMG. FAR har även vänt sig till övriga för att tillfråga om intresse till deltagande i gruppen.  

Planen är att gruppen ska formaliseras vid styrelsemötet i november. Ett första möte har informellt skett med SIDA där SIDA bett om FAR:s input i uppdatering av deras instruktioner och granskningsrapport enligt ISRS. Gruppen kommer inte bara fokusera mot ideell sektor utan även på andra typer av intyg och yttranden som krävs, såsom den senaste tidens stöd. 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se

FAR:s expertnätverk består av strategi- och operativa grupper för redovisning, revision, redovisnings- och lönekonsulter och skatt samt specialistgrupper för hållbarhet, etik och offentlig sektor. Nästa möte i FAR:s expertnätverk är planerat till december 2021.