2021-03-11
Nyheter

Hjälp dina kunder att uppfylla villkoren för stöden - vad måste jag tänka på som redovisningskonsult?

Birgitta Ålander & Camilla Carlsson tipsar!

Stötta dina kunder med att upprätta resultat- och likviditetsprognos och håll bokföringen igång

Genom att göra en prognos av resultat och ställning vid ansöknings- och prövningstillfället finns möjligheter att undvika risken för att inte bli beviljad coronarelaterade stöd. Tänk på att prognoserna inte kan inkludera de stöd som avses att sökas.

Utnyttja möjligheten att redovisa coronarelaterade stöd i årsredovisningen före beslut

I bokföringen redovisar företaget ett coronarelaterat stöd som intäkt i takt med att beslut erhålls och villkoren för att få stödet är uppfyllt. Efter att Bokföringsnämnden beslutade om ”Corona-rådet” (BFNAR 2020:1) i slutet av januari får en årsredovisning upprättad enligt K2 eller K3 även inkludera de stöd som beslutats efter balansdagen, så länge stöden är hänförliga till räkenskapsåret (gäller även för årsbokslut).

Med ”Corona-rådet” blev det även möjligt att redovisa ett beräknat stöd hänförligt till räkenskapsåret som intäkt om det vid upprättande av årsredovisningen kunde bedömas rimligt säkert att villkoren för stöden kommer att uppfyllas samt att stödet med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

För att kunna beräkna ett stöd behöver en författning finnas, som anger hur stödet ska beräknas och vilka villkor som behöver uppfyllas. Själva beräkningen kan i vissa fall vara komplex att göra, men det som kan våra extra svårt är att bedöma om villkoren kommer att uppfyllas då många av villkoren är knutna till själva ansöknings- och prövningstillfället.

Frågor som kan behöva besvaras

  • Kommer företaget att vara på obestånd?
  • Kommer företaget att vara skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning?

För att kunna göra dessa bedömningar om hur förhållandena kommer att se ut längre fram i tiden är en förutsättning att ha bra underlag från redovisningen. Den löpande bokföringen behöver hållas uppdaterad och avstämd för att företaget ska kunna prognosticera hur resultat och ställning ser ut när det blir dags för ansökan och prövning.

Omställningsstöden för perioden augusti-februari går att söka redan nu fram till utgången av april medan ansökan om korttidsstöd beräknas öppna i slutet av mars för perioden december och framåt.

Att tillämpa BFNAR 2020:1 är frivilligt. Vid tillämpning av Corona-rådet får även rabatter, som ett företag erhållit eller lämnat på hyra eller leasingavgifter redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Tänk på att ange de råd som tillämpas under Redovisningsprinciper.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se