2021-03-30
Nyheter

Om min kund vill skriva upp byggnader och mark – vad ska jag som redovisningskonsult tänka på?

Birgitta Åhlander & Camilla Carlsson tipsar!

Uppskrivning enligt K2 – vad gäller?

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som tillämpar K2 får inte skriva upp andra anläggningstillgångar än byggnad och mark och uppskrivningen får maximalt ske till taxeringsvärdet. Anledningen till att endast byggnader och mark får skrivas upp är att det är svårt att visa att övriga tillgångar har ett högre, tillförlitligt och bestående värde.

Får en fastighet som saknar taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?

BFN har svarat på den frågan, du hittar svaret här.

Hur ska avskrivningarna hanteras på uppskrivningen?

Uppskrivning av byggnad ska skrivas av under byggnadens återstående nyttjandeperiod.

Uppskrivning enligt K3 – vad gäller?

Företag som tillämpar K3 har inte samma begränsning som K2, utan här får uppskrivning av byggnader och mark ske till det tillförlitliga värde som framgår av en marknadsvärdering.

Hur ska det uppskrivna värdet på byggnaden hanteras i K3?

Det uppskrivna beloppet ska fördelas på komponenter. En uppskrivning av byggnaden måste därför normalt delas upp per komponent. En komponent är en egen tillgång enligt K3 med ett eget anskaffningsvärde och egen avskrivningsplan. Tänk på kravet i ÅRL (se faktaruta) på bestående värde vilket gör att det kan vara svårt att fördela på komponenter med kortare nyttjandeperiod.

Om både mark och byggnad skrivs upp, ska endast den del som avser byggnad skrivas av?

 Ja, mark skrivs inte av. Byggnaden/komponenterna ska skrivas av över återstående nyttjandeperiod. Här är det inga skillnader mellan K2 och K3.

Hur hanteras uppskrivningsfond i K2 och K3?

Vid uppskrivning av byggnader och mark måste uppskrivningsbeloppet på tillgångssidan motsvara en avsättning till uppskrivningsfond, som är bundet eget kapital. I takt med att avskrivning på uppskrivningsbeloppet bokförs minskas uppskrivningsfonden (debet konto 2085 Uppskrivningsfond) mot balanserat resultat (kredit konto 2091 Balanserad vinst eller förlust).

Uppskjuten skatt i K3 – vad gäller?

Om det uppstår en skillnad mellan redovisat värde och skattemässigt värde, så ska den uppskjutna skatten på den temporära skillnaden beaktas i K3. I balansräkningen redovisas den uppskjutna skatteskulden som avsättning (konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter). Förändringen redovisas i resultaträkningen under skatt på årets resultat (konto 8940 Uppskjuten skatt).

Är det något annat att tänka på?

Kom ihåg att uppdatera anläggningsregistret med tidpunkt för uppskrivning, ackumulerade uppskrivningar och korrigeringar av tidigare års uppskrivningar.

Avslutande tips!

Glöm inte bort att dokumentera resonemanget med er kund kring uppskrivningar av byggnader och mark.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Fakta

4 kap. 6 § ÅRL

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första–tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp ska efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet.