2021-06-08
Nyheter

Så förändras controllerrollen: mer analys och mindre redovisning

FAR:s Controllerdag 2021, som arrangerades i slutet av maj, gav flera perspektiv på hur controllerrollen förändras och controllerns roll i en verksamhets förändringsresa.

– Kontinuerliga förändringar och paradigmskiften har blivit vardag. Controllern kan aktivt förbereda företaget på förändringar, förklara vad det kan innebära och hur man hanterar förändringar, menar Anders Düring, CFO på Serneke och föreläsare på FAR:s Controllerdag 2021.

Controllern ser över horisonten

Många förändringar är förutsägbara och kan långsiktigt hanteras av organisationen. Men omedelbara förändringar, t.ex. en pandemi eller plötsliga svängningar i omvärlden, är svårare.

– Controllern har en unik roll att kunna överblicka verksamhetens förutsättningar. Den controller som hela tiden är närvarande i verksamheten, ger stöd till verksamhetschefen och dessutom är drivande i pusha verksamheten i rätt riktning blir framgångsrik, säger Anders Düring.

Pandemin skyndar på utvecklingen

– Vi ekonomer kommer att behöva förändra vårt arbetssätt, kraven på en framåtriktad och omvärldsfokuserad styrning ökar, påpekar Magnus Karlsson CFO på Sweco Sverige, också han föreläsare på FAR:s Controllerdag 2021.

Många omvärldsfaktorer och trender är samma nu som innan pandemin, men i flera fall har utvecklingen accelererat.

– Min bedömning är att vi kommer att förändra och utveckla vårt sätt att arbeta. Digitalisering, flexibilitet, proaktiv omvärldsanalys och beredskap är ledord för att stärka oss ur krisen och kunna ta nästa steg, säger Magnus Karlsson

Controllern en nyckelroll

I ett företags förändringsresa har controllern en nyckelroll och är företagsledningens kartläsare som ser vad som sker efter nästa backkrön, ansåg Åke Bengtsson, CFO på Gunnebo i sin föreläsning.

En finansiell styrmodell med mätmetoder på detaljnivå är viktig, men också att kunna identifiera nyckelaktiviteter inom varje segment. Den process som går bra i ett segment fungerar kanske inte alls i en annan. I förändringsresor ökar behovet av controllerstöd i hela organisationen.

– Jag brukar säga att varje ansvarig ska ha en controller bredvid sig, som hjälper till att styra framåt, säger Åke Bengtsson.

En ny roll kräver kunskap och mod

Annika Muskantor, Interim CFO, var inne på samma spår i sin föreläsning. Controllern har både en rättighet och ett ansvar att reagera och agera.

Men, då krävs det kunskap både om det egna företagets siffror och möjligheter – och dessutom en hel del mod, att våga vara obekväm när det behövs. Dessutom måste controllern ha koll på de regelverk som påverkar företagets affärer.

– Controllern är gatekeepern som kan tala om när det börjar gå illa någonstans i organisationen. Säg ifrån, ställ frågor, var noga med att påpeka både möjligheter och risker, säger hon och påpekar att omvärldsbevakning är a och o för controllern.

Mer analys och mindre redovisning

Matti Skoog, professor vid Åbo Akademi och docent vid Stockholm Universitet beskrev i sin föreläsning hur olika styrperspektiv fungerar och påverkar controllerrollen.

Nyckeltal, hierarkier och värdeintegrering tillsammans med teknikutvecklingen ger förutsättningar för hur företaget utvecklas.

Controllerns roll blir mindre att redovisa och mer att styra och leda. Ordning och reda kommer fortfarande att vara viktigt, men den framtida controllern måste arbeta mer med att analysera och dra slutsatser för att vara relevant i verksamheten.

– Det utmanar controlleridentiteten och kräver ofta en kunskaps- och kompetensförflyttning, påpekar Matti Skoog.