2021-12-17
Nyheter

CSRD och EU:s taxonomi aktuella hållbarhetsfrågor

Aktuellt inom hållbarhetsområdet:

Med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning ändras årsredovisningslagen, vilket träder i kraft 1 januari 2022.

EU-kommissionen har antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet väntas träda i kraft räkenskapsåret 2023.

Vad gäller nu?

I skrivande stund är bestämmelserna om kraven på  hållbarhetsrapportering reglerade i årsredovisningslagens 6 kapitel 10-14 §§.

De företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar:

  • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250
  • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor
  • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor

Dotterföretag (om det och dess samtliga dotterföretag omfattas av en hållbarhetsrapport för koncernen) som inte upprättar någon hållbarhetsrapport ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisations- eller personnummer och säte för det moderföretag som upprättar hållbarhetsrapporten för koncernen.

Upplysningsbestämmelse i årsredovisningslagen med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

EU:s ministerråd röstade 8 december 2021 igenom den delegerade akten om klimat i EU:s gröna taxonomi med ikraftträdande vid årsskiftet. Från och med räkenskapsår 2021 ska den lagstadgade hållbarhetsrapporten innehålla uppgifter om den andel av ett företags ekonomiska aktiviteter, som omfattas av tekniska granskningskriterier som definierar vad som är miljömässigt hållbart. FAR besvarar i frågor kring de externa rapporteringskraven som följer av taxonomin. Rapporteringskraven införs stegvis. För räkenskapsår 2022 föreslås fullständig rapportering för samtliga nyckeltal.

Med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning ändras årsredovisningslagen genom ny paragraf i kapitel 6 respektive kapital 7. Ändringen träder i kraft 1 januari 2022 och rapportering ska i ett första steg göras i rapporter som avges därefter.

Den nya bestämmelsen återfinns i sjätte kapitlets paragraf 12 a och anger att det i artikel 8 i EU:s gröna taxonomiförordning finns ytterligare bestämmelser som gäller för innehållet i en hållbarhetsrapport för ett företag som ska upprätta en sådan rapport enligt nuvarande bestämmelser i ÅRL, och som dessutom

1. är ett företag av allmänt intresse enligt EU:s redovisningsdirektiv, och

2. under det senaste räkenskapsåret i genomsnitt har haft fler än 500 anställda.

Bestämmelser om koncernredovisning återfinns i sjunde kapitlet paragraf 31 c där det framgår att bestämmelserna i 6 kap. 11-14 §§ ska gälla koncernredovisningen respektive koncernen om moderföretaget är ett företag av allmänt intresse enligt EU:s redovisningsdirektiv, och koncernen under det senaste räkenskapsåret har haft fler än 500 anställda.

Vad väntar runt hörnet?

CSRD

Dagens bestämmelser i årsredovisningslagen är en reglering av Non Financial Reporting Directive (NFRD) där Sverige som medlemsstat antagit lägre tröskelvärden än de gränser som anges i direktivet. EU-kommissionen har nu antagit ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilket innebär förändring och uppdatering av de befintliga rapporteringskraven. Förslaget antogs 21 april 2021och väntas träda i kraft räkenskapsåret 2023, varav rapportering kommer först ske 2024.

Förslaget innebär bland annat: 

  • utvidgning av tillämpningsområdet till att omfatta alla stora företag och företag som är noterade på reglerade marknader (utom börsnoterade mikroföretag), i Sverige har vi redan i ÅRL lägre tröskelvärden varav antalet tillkommande bolag enligt CSRD kommer vara mindre börsnoterade företag
  • krav på revision av rapporterad information (översiktlig granskning)
  • införande av mer detaljerade rapporteringskrav och ett krav på att rapportera enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering
  • krav på att företagen digitalt "märker" den rapporterade informationen, så att den är maskinläsbar

I förslaget förutses antagandet av EU-standarder för hållbarhetsrapportering. Utkastet till standarder avses utarbetas av Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG). Standarderna kommer att anpassas till EU:s policies, samtidigt som de bygger vidare på och medverkar till internationella standardiseringsinitiativ. Statusen över arbetet med rapporteringsstandarder kan följas via EFRAGs hemsida

Vad EFRAG förväntas leverera till Europeiska kommissionen

  1. En första uppsättning rapporteringsstandarder i mitten av 2022 och
  2. en andra uppsättning rapporteringsstandarder, som specificerar kompletterande hållbarhetsrelaterad såväl som sektorspecifik information som ska offentliggöras, tillsammans med rapporteringsstandarder som är specifika för små och medelstora företag (SME), i mitten av 2023

EU:s taxonomiförordning - fortsättning

Rapporteringskraven införs stegvis. För räkenskapsår 2022 föreslås fullständig rapportering för samtliga nyckeltal för de första miljömålen (begränsning av- respektive anpassning till klimatförändringar). EU:s plattform för hållbar finansiering arbetar nu vidare med att ta fram underlag till EU-kommissionens arbete med taxonomin för de återstående fyra miljömålen: biologisk mångfald, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi samt förebyggande av utsläpp, där tillämplighet ska säkerställas från första januari 2023. Dessutom har plattformen fått i uppdrag att ta fram förslag för en social taxonomi, samt en taxonomi för ekonomiska aktiviteter som är skadliga för miljö och klimat samt för de aktiviteter som inte har någon signifikant påverkan – varken positiv eller negativ.

Få koll på nuläget - mycket händer inom hållbarhetsområdet just nu!

Det är få områden som får så mycket fokus och där det händer så mycket som inom hållbarhet just nu. FAR håller dig uppdaterad genom att löpande ge information om vad som är på gång.

Sara Lissdaniels

Auktoriserad revisor

sara.lissdaniels@far.se
Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Läs mer om hållbarhet