2021-04-12
Nyheter

”Kapitaltäckning handlar om kvantifiering av risk"

För att harmonisera med övriga EU bör Sverige efterfölja de andra länderna i hur informationen om kapitaltäckning lämnas. Det skriver FAR i ett remissvar om ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag.

När kapitaltäckningsreglerna ändrades 1995 valde Sverige att gå en annan väg än övriga EU. Sedan dess har kapitaltäckningsreglerna svällt och Sverige bör därför följa de andra EU-ländernas exempel.

Det skriver FAR till Finansinspektionen, i remissvaret Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag, undertecknat av Sussanne Sundvall, ordförande FAR:s Operativa grupp för finansiella företag.

− På den tiden, 1995, såg kapitaltäckningsberäkningen annorlunda ut, då kunde man själv stämma av informationen mot resultat- och balansräkningar. Men komplexiteten har ökat, numera är detta en egen vetenskap som inte har med resultat- och balansräkning att göra. Kapitaltäckningen handlar i dag om att återspegla och kvantifiera bolagets risk, säger Sussanne Sundvall.  

Sussanne Sundvall. Foto: PwC

Hon menar att information om kapitaltäckning inte ingår i den lagstadgade revisionen av finansiella rapporter, informationen är ”annan information” och borde hanteras som det.

I EU-författningen står det heller inte att informationen ska lämnas i årsredovisningen.

− I övriga europeiska länder finns kapitaltäckningsinformation på bolagets hemsida, eller i en separat rapport. Det är en viss skillnad, säger Sussanne Sundvall, och fortsätter:

− Vilka är förväntningarna på revisorer i granskningen av den här informationen, som egentligen inte är resultat- och balansräkning? Det är svårt att hamna rätt. På de stora byråerna är det inte revisorer som utför granskningarna, utan specialister. Det är komplext och det kostar pengar.

FAR har tidigare lämnat remissvar till Finansdepartementet angående Betänkandet - Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12). I remissvaret underströks behovet av att ändra 6 kap. 3§ i lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL).

Det aktuella förslaget från Finansinspektionen, som FAR svarar på, innehåller inte någon förändring.

− Även om man nu ser över ÅRKL, så ändrar man inte skrivningen. Det är olyckligt. Vi anser att information om kapitaltäckning bör likformas den som lämnas inom övriga EU, säger Sussanne Sundvall.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz