2020-09-02
Nyheter

Omställningsstödet och revisorns fortsatta ansvar

Har du hjälpt dina kunder med revisorsyttrande för ansökningar om omställningsstöd? Tänk då på att arbetet inte är avslutat bara för att yttrandet har undertecknats och skickats in till Skatteverket.

Revisorns arbete med omställningsstödet slutar inte med att yttrandet (SNT 4400 eller ISA/ISAE) är undertecknat och inlämnat till skatteverket. Revisorn ska också i sin sedvanliga revision bevaka att företaget sköter sin lagstadgade anmälningsplikt till Skatteverket. Revisorn ska rapportera eventuella väsentliga avvikelser i detta avseende i enlighet med god revisionssed. Se särskilt revisorns ansvar i enlighet med ISA 250 ”Beaktande av lagar m.m. vid revision av finansiella rapporter” om att identifiera överträdelse av lagar som har en väsentlig inverkan på årsredovisningen. I synnerhet eventuella skulder till Skatteverket på grund av återbetalning av erhållet omställningsstöd blir aktuellt för revisorn att beakta.

Företagets anmälningsplikt beskrivs i §6 Lag (2020:548) om omställningsstöd:

6 §   Ett företag som ansökt om omställningsstöd ska till Skatteverket omgående anmäla om de uppgifter som lämnats till Skatteverket visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

Ett företag som har fått omställningsstöd ska till Skatteverket omgående anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan. Skatteverkets beslut om stöd ska innehålla en upplysning om denna skyldighet.