2020-09-10
Nyheter

Frågor och svar om hållbarhet

Missade du FAR:s webbinarium Hållbarhet i praktiken? Webbinariet utgick från Boken Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide. Här svarar författaren Yvonne Jansson på några av frågorna som ställdes under webbinariet.

Vad är det för skillnad på hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning?

När vi pratar om Hållbarhetsrapport så menar vi den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagens 6 kapitel 10 §.  Med hållbarhetsredovisning menar vi en frivilligt upprättad hållbarhetsredovisning som kan ha många olika rubriker, exempelvis Miljöredovisning, CSR-redovisning eller hållbarhetsredogörelse.

Ett företag som omfattas av lagkravet enligt ÅRL 6 kap 10 § kan både upprätta en hållbarhetsrapport och en hållbarhetsredovisning vilket inte är helt ovanligt. Dessa kan finnas i samma dokument eller i två separata.

Behöver man upprätta ett separat uppdragsbrev om man ska hjälpa en befintlig redovisningskund med hållbarhetsrådgivning?

Ja det är ett så kallat fristående rådgivningsuppdrag som ligger lite utanför det normala redovisningsuppdraget och därför behöver ett särskilt uppdragsbrev upprättas. Kom även ihåg att det ska finnas en dokumenterad utvärdering för om man kan åta sig ett nytt uppdrag på befintlig kund, en planering för uppdraget samt tjänstenoteringar om uppdragets utförande.

Måste en hållbarhetsredovisning granskas av revisor?

Nej, den frivilliga hållbarhetsredovisningen behöver inte granskas av revisor men allt fler väljer att låta en revisor göra en så kallad översiktlig granskning eftersom det stärker trovärdigheten för hållbarhetsredovisningen och ytterligare ökar förtroendet för både företaget och hållbarhetsredovisningen.

När det gäller den lagstadgade hållbarhetsrapporten så ska revisorn yttra sig om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte, vilket görs antingen i revisionsberättelsen eller i ett separat yttrande om hållbarhetsrapporten inte ingår i förvaltningsberättelsen utan finns i ett separat dokument.

Hur pratar jag med min kund om antikorruption utan att kunden tar illa upp?

Det finns bra stöd att hämta i Institutet mot mutors vägledning ”Kod mot antikorruption i näringslivet”. Det kan vara svårt att ta upp frågan eftersom det är en gråzon och vissa saker kanske inte är olagliga men ändå olämpliga ur ett etiskt perspektiv. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man se det som en risk eftersom företaget kan riskera sitt rykte och därmed affärer om det kommer fram att företaget varit inblandat i eller förknippas med oetiska affärsrelationer.

Vilka fördelar kan det vara för kunden att hållbarhetsredovisa?

Många företag har upplevt att hållbarhetsarbetet stärker varumärket och innebär både nya kunder men även gjort det lättare att rekrytera personal. Det skapar nya affärsmöjligheter, ökar möjligheten till finansiering, skapar konkurrensfördelar och ökar lönsamheten. Det kan även hjälpa företaget att identifiera risker och hantera dessa. Många företag vittnar också om att personalen uppskattar och engagerar sig i företagets hållbarhetsarbete vilket stärker gemenskap och trivsel på arbetsplatsen.

Finns det några regler för hur man ska hållbarhetsredovisa?

Om man ska upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport så framgår det av årsredovisningslagen vad som ska ingå. Det är en så kallad följ-eller-förklara-lag så om man inte har något att redovisa inom ett visst område så ska man förklara detta.

När det gäller den frivilliga hållbarhetsredovisningen så finns det inga regler för hur man ska redovisa men det kan vara bra att läsa på lite för att få en bild av vad läsaren förväntar sig av en hållbarhetsredovisning. Vi har sett att läsarna av hållbarhetsredovisningar är mer insatta och kunniga nu och har förväntningar på att det ska gå att utläsa viss information från en hållbarhetsredovisning. Det man brukar prata om då är att den ska vara balanserad och transparent. Företaget kan behöva informera, inte bara om sina mål, utan även hur man planerar att nå målen och hur långt man har kommit.

Om man vill ha stöd i både hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning så finns det ett antal ramverk och standarder som man kan använda och då finns det regler i dessa som man ska följa för att kunna hänvisa till att man redovisar enligt en specifik standard.

Ett tips är att titta på vilka områden som ska redovisas enligt lagkravet även om man inte omfattas, då ser man vad de största bolagen redovisar för områden och vad EU uppfattar som viktiga hållbarhetsområden.

Finns det mallar i redovisningsguiden; Hållbarhet i praktiken?

Ja det finns både ett exempelföretag där man för följa en process där en redovisningskonsult fungerar som projektledare i ett mindre byggföretags hållbarhetsarbete, och mallar som man kan använda sig av.

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide köper du här

 

 

 

 

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se
Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)

Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

175 kr
Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.