2020-10-02
Nyheter

Revisors rapport vid granskning av krediter inom Garantiprogrammet som följer av Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset

Riksgälden har fått i uppdrag av Regeringen att ställa ut statliga kreditgarantier till förmån för i första hand små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt av covid-19-pandemin men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Kreditinstitutet ingår ett garantiavtal med Riksgälden. Enligt garantiavtalet ska långivarens revisor i samband med den årliga revisionen gå igenom en relevant delmängd krediter och lämna ett uttalande till Riksgälden. FAR:s Operativa grupp Finansiella företag – Revision har tagit fram en revisors rapport för granskningen. Granskningen ska utföras i enlighet med SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.

Revisorns yttrande vid granskning av uppfyllande av krediter enligt tecknat avtal med Riksgälden


Ett separat uppdragsbrev ska upprättas för uppdraget och ett skriftligt uttalande ska inhämtas från företagsledningen. På Riksgäldens webbplats finns mer information om garantiprogrammet och där finns även ett utkast på garantiavtalet.

Den framtagna rapporten har överenskommits med Riksgälden och ersätter det intyg som finns i garantiavtalet i länken.