2020-10-20
Nyheter

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

För räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Regeringens förslag innebär att revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida års- och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med kraven på formatet.

Enligt regeringens proposition Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Prop. 2020/21:34) ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens så kallade Esef-förordning.

Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslås kompletterande lagändringar avseende revision. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen, och i förekommande fall koncernredovisningen, är upprättad i överensstämmelse med kraven på formatet.

Förslagen syftar till att stärka investerarnas förtroende för de finansiella rapporter som ett företag upprättar i det enhetliga elektroniska formatet.

Granskningen ska ske i enlighet med god revisionssed, vilket FAR ställde sig bakom i sitt remissvar.

Förhandlingar har inletts inom EU om att senarelägga kravet på att års- och koncernredovisningar ska upprättas i det enhetliga elektroniska formatet, något även FAR förespråkade i sitt remissvar. Regeringen menar dock att det i nuläget inte finns förutsättningar att senarelägga ikraftträdandet. Anledningen är att revisionskravet, i förekommande fall, gäller för års- och koncernredovisningar som avser innevarande år och som ska offentliggöras redan under början av 2021. En senareläggning av ikraftträdandet av reglerna om att upprätta redovisningar i det enhetliga elektroniska formatet skulle i praktiken innebära att bestämmelserna om revision inte blir aktuella förrän senare. Ikraftträdandet bör därför inte påverkas av utfallet av EU-förhandlingarna, enligt regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Text: Pernilla Halling