2020-10-07
Nyheter

Reko 2021 – med tydligare koppling till de yrkesetiska reglerna

Reko 2021 är snart här. Bland annat framgår kopplingen till de yrkesetiska reglerna bättre.
– Yrkesetiken är en viktig del av kvalitetskontrollen, så det känns schysst att vi nu är tydliga med vad den innebär, säger Yvonne Jansson, ansvarig för kvalitetskontroll för redovisningsverksamhet på FAR.

I dagarna kommer en uppdaterad version av Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko. Ett viktigt fokusområde för revideringen har varit att kopplingen till de yrkesetiska reglerna ska framgå tydligare. Det berättar Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult med ansvar för kvalitetskontroll för redovisnings- och lönetjänster på FAR.

FAR:s yrkesetiska regler tydliggörs i form av rekommendationer (EtikR) och uttalanden (EtikU) och följer de internationella yrkesetiska reglerna som fastställs av IESBA, The International Ethics Standards Board for Accountants.

– Många kanske inte läser IESBA:s etikkod, men vi konsulter ska ju ändå följa den och vi kvalitetskontrolleras på den, utan att alltid vara riktigt medvetna om vad det innebär. Så därför tycker jag det är så bra att Reko när blir tydligare på den här punkten, säger Yvonne Jansson.

IESBA:s etikkod utgår från fem principer. Nedan förklarar Yvonne Jansson vilka principerna är och hur kopplingen till Reko ser ut.

Professionellt uppträdande är en grundläggande etisk princip. Det innebär, enligt EtikU 3, att ”bedriva yrkesutövningen i ordnade former och sträva efter sunda ekonomiska förhållanden. Verksamheten ska också bedrivas med tillfredsställande riskhantering. Detta innebär bland annat att medlemmens verksamhet ska omfattas av en försäkring.” Här är alltså bakgrunden till att kvalitetskontrollanterna begär in din byrås årsredovisning och skattekontoutdrag och ställer frågan om det finns en ansvarsförsäkring för verksamheten.

Integritet beskrivs i IESBA:s Etikkod Avsnitt 110 och återspeglas i Reko 110 Konsultens ansvar och Reko 130 Skyldighet att tillämpa lagar och regler. I kvalitetskontrollen granskas att principen upprätthålls både genom kontroll av redovisningsföretagets riktlinjer samt av konsultens efterlevnad av byråns riktlinjer, liksom i de enskilda uppdragskontrollerna

Objektivitet behandlas i avsnitt 120 i Etikkoden. Det finns inte något krav på att konsulten måste vara oberoende på samma sätt som gäller för revisorer, men även en konsult måste ställa sig frågan om det behövs åtgärder för att inte rubba förtroendet i ett uppdrag där konsulten kan uppfattas inte vara objektiv. Det handlar om att upprätthålla ett förtroende för yrkesrollen.

Professionell kompetens och vederbörlig omsorg upprätthålls genom utbildningskrav. Detta krav grundas på Etikkoden avsnitt 130 och i FAR:s rekommendation EtikR 4. Kompetens innebär att vara uppdaterad på förändringar i lagar och regler för att kunna utföra tjänsterna med hög kvalitet. Omsorg innefattar ansvaret att agera enligt kraven för ett uppdrag: noggrant, genomtänkt och i rätt tid.

Tystnadsplikt spelar en mycket stor roll för förtroendet för konsulten och professionen. Principen om tystnadsplikt hanteras i Etikkodens i avsnitt 140. Det finns även en särskild Reko om konsultens tystnadsplikt, Reko 120.

Boken går även att köpa i vår e-handel.


Fakta yrkesetik:

FAR:s yrkesetiska regler omfattar IESBA:s Etikkod samt FAR:s rekommendationer och uttalanden, EtikR och EtikU. De senare utarbetas och uppdateras av FAR:s policygrupp för etik, medan IESBA:s Etikkod är det ledande internationella yrkesetiska regelverket för branschen. IESBA:s Etikkod utgår från skyldigheten att upprätthålla fem grundläggande principer – integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt och professionellt uppträdande.

Yvonne Jansson

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Reko 2021

430 kr
Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.