2020-11-24
Nyheter

Coronakrisen: Vad händer om revisorn inte får tillgång till lagret för att göra en kontrollinventering?

Under hösten har spridningen av corona ökat och ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen har satts in. Årsskiftet närmar sig och många revisorer har börjat planera sitt deltagande på kunders lagerinventeringar. Flera revisorer har vänt sig till FAR:s medlemsrådgivning för att diskutera vad de bör tänka på vid planeringen av lagerinventeringen och vad som händer om de inte får eller har möjlighet att närvara vid en lagerinventering.

ISA 501 kräver att revisorn ska närvara vid lagerinventeringen om varulagret är väsentligt, såvida det inte är praktiskt ogenomförbart. Om lagerinventeringen genomförs per ett annat datum än datumet för de finansiella rapporterna ska ytterligare granskningsåtgärder genomföras för den mellanliggande perioden.

Coronasituationen kan medföra att revisorn inte kan närvara fysiskt vid lagerinventeringar. Detta kan bli ett problem i vissa fall och gör att planeringen av lagergranskning bör göras i extra god tid för att kunna göra det bästa av situationen. Vid utebliven närvaro vid ett visst tillfälle gäller som vanligt att revisorn undersöker om han/hon kan närvara vid en inventering vid en annan tidpunkt. Om det är möjligt att närvara vid en annan tidpunkt ska även granskningsåtgärder utföras avseende mellanliggande transaktioner. Så länge coronasituationen består är det dock svårt att hitta en annan tidpunkt där besöksrestriktionerna med säkerhet har upphört.

Om det inte är praktiskt genomförbart att närvara vid en lagerinventering fysiskt ska revisorn i stället överväga om det finns alternativa granskningsåtgärder som kan ge tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande varulagrets existens och skick och om den vägen inte heller fungerar på lämpligt sätt modifiera sina uttalanden. Notera att denna modifiering även påverkar nästa års revisionsberättelse eftersom revisorn då saknar revisionsbevis för varulagrets ingående balans.

Ett företag vars lager hålls stängt en period på grund av coronasituationen och inga in- eller utleveranser sker under denna period, kan eventuellt genomföra sin bokslutsinventering vid ett senare tillfälle när lagret öppnar igen. Revisorn bör tillsammans med företagsledningen överväga om en sådan uppskjuten inventering kan hållas med revisorns närvaro.

I en del fall kan revisorns kontroller vid lagerinventering göras digitalt genom drönare, Skype eller dylikt. Revisorn måste i så fall noga ha prövat att digital närvaro fungerar och ger tillförlitliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Digital närvaro kräver planering och troligen också utökade andra granskningsåtgärder, men kan i vissa fall vara ett godtagbart alternativ till fysisk närvaro. Vid utvärdering av om digital närvaro fungerar kan revisorn till exempel överväga följande:

  • Vilken typ av lager gäller det och lämpar det sig för digital närvaro?

  • Vem kontrollerar det digitala verktyget och hur och vart kameran riktas? Om revisorn inte har denna kontroll finns det risk för manipulering.

  • Hur sker urval för kontrollinventeringen och bör urvalet utökas för att hantera en eventuellt ökad risk? Om kunden får ta del av urvalet före kontrollinventeringen kan det öka möjligheten för manipulering. Genom att enbart kommunicera stickprov vid samtalet och välja både stickprov från lagerlista mot det fysiska lagret och tvärtom kan risken för manipulering minskas.

  • Hur säkerställs fullständigheten? Går det att se hela lagret eller finns det möjlighet att artiklar göms eller flyttas?

  • Går det att utvärdera lagrets skick?