2020-03-20
Nyheter

FAR:s medlemmars arbete är samhällsviktig verksamhet

Revisions- och redovisningsbranschen spelar en viktig roll i att hjälpa Sverige och svenska företag genom den ekonomiska kris vi nu upplever. I en situation där många bolag står inför likviditetsproblem och behöver hjälp med frågor som rör allt från permitteringar till likviditet och riskhantering är behovet av stöd från våra medlemmar enormt. Våra medlemmars arbete är centralt för att det ekonomiska systemet ska fungera och i detta pressade läge är det viktigare än någonsin.

FAR agerar därför för att revisions- och redovisningsbranschen kan upprätthålla sin systemviktiga roll i detta svåra läge med att hjälpa bolag som redan hamnat på obestånd med att snabbt hantera frågor som uppkommer, och att förhindra att bolag kommer i ett sådant läge. Detta kan rädda stora ekonomiska värden och vara av betydande vikt för att klara Sverige ur den pågående krisen. Redovisnings- och revisionsbranschen är systemkritisk för att svenskt näringsliv ska fungera och ingår i finansiella tjänster som är en av de tolv samhällssektorer som regeringen identifierat som samhällsviktig verksamhet. Därför ser vi det som avgörande att våra medlemmar omfattas av rätten till barnomsorg vid skolstängning.

Uppdraget att definiera leverantörer av samhällsviktiga uppdrag har av regeringen ålagts Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ett antal sådana uppdrag har redan definierats och FAR har i en skrivelse till MSB betonat vikten av att yrkesroller inom revisions- och redovisningsbranschen inkluderas som samhällsviktiga uppdrag och därmed omfattas av rätten till barnomsorg vid skolstängning.

Läs hela skrivelsen här