2020-05-20
Nyheter

FAR:s coronagrupp i dialog med Tillväxtverket och Skatteverket

Dialog med Tillväxtverket och Skatteverket och om den kommande utredningen om förenklade regelverk för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. Det är de aktuella frågorna för FAR:s nybildade coronagrupp som diskuterades i veckan.

För att skapa klarhet i de viktigaste coronarelaterade frågorna för revisions- och rådgivningsbranschen har FAR bildat en speciell grupp, en coronagrupp. I gruppen ingår experter från branschen och från FAR. Gruppen har möten varje vecka för att hålla tempo i alla de åtgärder som behövs. Följande tre frågor är aktuella:

Tillväxtverket har vänt sig till FAR, som branschorganisation, med en fråga om vilka åtgärder som skulle kunna hjälpa företagen att snabbare komma på fötter. FAR har svarat med en skrivelse till Tillväxtverket, och trycker bland annat på vikten av att det skapas tydlighet kring vad som gäller kring de stöd som tagits fram av regeringen så att företagen ges möjlighet att göra rätt från början. Klarhet behöver också skapas kring granskning av stöden så att återbetalningsskyldighet undvikas. FAR vill heller inte se onödig administration som framtvingas av otydliga regler.

Skatteverket har bjudit in FAR till ett möte fredagen den 29 maj för att diskutera det omställningsstöd som regeringen planerar att införa per den 1 juli 2020. Skatteverket ska ansvara för hanteringen och kontrollen av stödet. Om stödet överstiger 100 000 kronor kommer det att krävas ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller från ett registrerat revisionsbolag för att stödet ska kunna beviljas.

FAR har föreslagit två experter att ingå i den utredning som regeringen har tillsatt om förenklingar av regelverken för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. De föreslagna är Pernilla Lundqvist, EY, ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning och även för den Operativa gruppen Finansiell Rapportering, och Anders Bäckström, KPMG, ordförande i FAR:s Specialistgrupp Etik.  Utredningen ska ledas av Kristina Alsér, ordförande i Tillväxtverket.