2020-05-26
Nyheter

Coronakrisen - frågetecken kring omställningsstöd till företag

Regeringen föreslår att omställningsstöd införs för företag som har fått
minskad omsättning till följd av coronapandemin. Positivt anser FAR – som har två övergripande synpunkter.

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på finansdepartementets promemoria Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset.

I promemorian föreslås att stödet ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för samma period föregående år - om omsättningsminskningen är orsakad av spridningen av covid-19. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot.

Stödet omfattar företag vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 250 000 kronor och ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Stödet får däremot inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud, är på obestånd eller föremål för företagsrekonstruktion. Vidare krävs att företaget inte verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.

FAR är positiv till att det under rådande omständigheter införs omställningsstöd för att täcka ett företags fasta kostnader. FAR ser också positivt på att det i promemorian finns ett förslag om att revisorer genom att granska uppgifterna i företagens ansökningar bidrar till att rätt stöd ges till rätt företag.

I remissvaret lyfter FAR fram två övergripande synpunkter. Dels föreslår FAR en annan granskningsmetod än regeringen – den internationella granskningsstandarden ISRS 4400 ”Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse”. Dels skriver FAR att koncernbidrag inte bör förhindra möjligheten till omställningsstöd.

I fråga om ISRS 4400 är metoden baserad på att revisorn ska utföra ett antal granskningsåtgärder som revisorn och uppdragsgivaren gemensamt har kommit överens om.

– FAR:s bedömning är att det blir betydligt enklare för revisorn – och billigare – att använda ISRS 4400. Det är i linje med hur vi i Sverige och hela EU har valt att granska exempelvis återrapportering av bidragsmedel. När till exempel Sida vill få in yttranden om hur pengar har använts i olika sammanhang, är ISRS 4400 den beprövade standarden som används. Här har uppdragsgivare och revisorn kommit överens om vad som ska göras, säger Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR.

Vidare är FAR emot att koncernbidrag förhindrar möjligheten till omställningsstöd.

– Att företag inte ska få stödet om de har lämnat koncernbidrag har kritiserats från flera håll, påpekar Lennart Iredahl. Koncernbidrag är inte samma sak som en vinstutdelning. Det försvinner inte ut pengar fysiskt, utan det är pengar som stannar i verksamheten, i koncernen. Här hoppas FAR att regeringen ändrar på förutsättningarna.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2020. Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast 31 augusti 2020.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz