2020-01-10
Nyheter

RI:s tematillsyn stärker behovet av en standard för kommunal redovisningsrevision

Uppdrag som sakkunnigt biträde i den kommunala redovisningsrevisionen utgör revisionsverksamhet, skriver Revisorsinspektionen i sin rapport från tematillsynen av kommunal revision. Det innebär att revisorslagen gäller och att verksamheten står under Revisorsinspektionens tillsyn.

Under 2019 genomförde Revisorsinspektionen (RI) en tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan inom den kommunala revisionen. Tematillsynen har avgränsats till redovisningsrevisionen. Syftet har varit att kartlägga utmaningar och problemområden samt möjligheten att utföra uppdragen enligt god revisorssed och god revisionssed. I förlängningen handlar det också om att stärka Revisorsinspektionens tillsyn över auktoriserade revisorers och revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen. Tematillsynen är nu avslutad och RI offentliggjorde under fredagen sin rapport.

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman välkomnar rapporten.

–Rapporten bekräftar behovet av en standard för kommunal redovisningsrevision, vilket är i linje med det projekt som vi inledde hösten 2018 med SKR och Skyrev, säger Karin Apelman.

I rapporten från tematillsynen skriver RI att uppdrag som sakkunnigt biträde utgör revisionsverksamhet och därmed omfattas av revisorslagen och står under RI:s tillsyn. Att det handlar om uppdrag som utgör revisionsverksamhet innebär också att det ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor som är huvudansvarig för uppdragen, vilket enligt rapporten från tematillsynen inte alltid är fallet.

Om det däremot handlar om ett uppdrag som konsult åt ett revisionskontor uppfylls i de flesta fall inte kriterierna för revisionsverksamhet, eftersom resultatet av granskningen inte direkt utgör bedömningsunderlag för någon annan än uppdragsgivaren. Men enligt RI bör även sådana uppdrag stå under tillsyn eftersom de ur ett samhälleligt perspektiv är lika skyddsvärda. Likvärdiga krav på revisorers arbete skulle dessutom bidra till att värna förtroendet för revisorsprofessionen, enligt rapporten. Att revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen i sin helhet inte bedöms som revisionsverksamhet är alltså en fråga som bör utredas vidare, menar RI.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se

Läs rapporten från RI:s tematillsyn här