2020-01-30
Nyheter

GRI antar nytt ramverk för skatterapportering

Standardiseringsorganet Global Reporting Initiative, GRI, har antagit ett nytt ramverk för skatterapportering.

GRI har därmed antagit ett tidigare utkast till en ny rapporteringsstandard, med namnet GRI 207: Tax 2019. Ramverket är förenligt med FN:s hållbarhetsmål och syftar till bättre kommunikation om skatterelaterad praxis. Det har utvecklats utifrån synpunkter från 250 organisationer av en kommitté som har arbetat under GSSB, Global Sustainability Standards Board.

GRI är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som används av såväl företag som offentliga och ideella organisationer. De nya rekommendationerna är indelade i fyra delar. Dessa är 207-1 för skatterelaterade strategier, 207-2 för styrning kontroll och riskhantering, 207-3 för hantering av intressenter och ledningsrelaterade frågor, samt en del som avser rapportering land för land.

– Denna del omfattar, för varje land, finansiell, ekonomisk och skatterelaterad information. Där ska ett antal uppräknade förhållanden redovisas. Denna redovisning är i vissa avseenden mer omfattande än respektive länders lagkrav, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Genom att följa GRI kan ett företag visa att det skapar ett samhällsvärde, samt stärka tilliten till skattesystemet, bidra till bättre underlag för investerare och en utveckling av skattepolitiken.

– I stora delar av världen kan standarden ha en viktig funktion i att visa på företagens strävan mot hållbarhet, samt för att motverka korruption och för att stärka tilliten till företagen och därmed deras långsiktiga intjäningsförmåga, säger Hans Peter Larsson.

GRI:s mål är att företag som använder deras rekommendationer på andra områden även ska tillämpa rekommendationerna för rapportering kring skatt.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se