2020-01-23
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU)

Policygruppen för revision ser årligen och vid behov över rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) i revisionsfrågor utfärdade av FAR. Här kommenteras väsentliga ändringar och samtliga exempel som ändrats.

Den årliga översynen är nu avslutad och Policygruppen för revision har beslutat om ändringar i flera RevR och RevU. De ändrade standarderna finns publicerade i FAR Online. Respektive rekommendation och uttalande har under rubriken Bilagor i övre vänstra hörnet på respektive sida protokoll med ikraftträdande, jämförelsedokument som visar ändringar och mallar för de exempel som finns i standarden. Uppdatering pågår av dessa dokument och de kommer att finnas tillgängliga senast den 1 februari.

Nedan kommenteras väsentliga ändringar och samtliga exempel som har ändrats.

Ramverk för utförande av granskningsuppdrag i Sverige
Inga väsentliga ändringar. I exemplen har ISAE 3000 Revised ändrats till ISAE 3000 (omarbetad).

RevR 100 Revision av finansiella företag
I punkt 1.1 har institut för elektroniska pengar lagts till som ett sådant företag som inte omfattas av RevR 100. Ett avsnitt om RevR 209 och förvaltningsrevision har tillkommit.

RevR 209 Förvaltningsrevision
Ett förtydligande har skett i punkt 1.3 av att revisorns uttalande om ansvarsfrihet som huvudregel ska ske i form av ett till- eller avstyrkande. I punkt 4.3 som handlar om revisorns bedömningsgrund vid granskning av skatter och avgifter har ett tillägg gjorts avseende felaktiga skattedeklarationer.

RevR 700 Revisionsberättelsens utformning
I punkt 26 har en fotnot lagts till, fotnoten handlar om revisorns bedömning av om årsredovisningen ger en rättvisande bild. Två punkter, 38 A och 124 A, har lagts till om årsbokslut och fortsatt drift, det har påverkat exempel 14-16. I exempel 1-5 har (ledamot) lagts till i avsnittet Uttalanden i del 2. Även exempel 8-13 och 17 har genomgått mindre ändringar.

RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen
I exempel 1-6 har (ledamot) lagts till i avsnittet Uttalanden i del 2.

RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning
Inga väsentliga ändringar, ändringarna avser förtydliganden. Exemplen har inte ändrats.

RevR 4 Granskning av fusionsplan
Inga väsentliga ändringar. Exemplen har inte ändrats utöver ny titel på exempel 5.

RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt
Rekommendationen har ändrats, framförallt med avseende på hänvisningar, p.g.a en ny prospektförordning. Därutöver har samtliga exempel ändrats och flyttats till en bilaga (bilaga 1). Avsnittet om prognoser har flyttats till en bilaga (bilaga 2) eftersom granskning av prognoser inte längre är obligatorisk. Även exemplet på en revisors rapport avseende prognoser har ändrats.

RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag
Rekommendationen har ändrats pga ändringar i ABL och ÅRL som trädde ikraft den 10 juni 2019. De största förändringarna avser avsnitt 2 ”Bakgrund”. I avsnitt 3, ”Revisorns granskning”, har några mindre uppdateringar skett. Ändringar har även skett av exempel 1 och 2.

RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen
Punkt 1.8 A har lagts till. Punkten behandlar hur revisorn kan inhämta bevis på att styrelsen har tagit sitt ansvar för granskningsföremålet. Ändring har skett av exempel 2b samt av bilaga med sammanställning av revisorsyttranden och lagrum.

RevR 11 Nytillträdd revisors tillgång till avgående revisors revisionsdokumentation
Information har lagts till om särskilda EU-regler vid revision i företag av allmänt intresse, punkt 4.5.

RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten
I exempel 1.2 har (ledamot) lagts till i avsnittet Uttalanden i del 2.

RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag
I exempel 1 har (ledamot) lagts till i avsnittet Uttalanden i del 2.

RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Formuleringen av punkt 6.1 som handlar om undertecknande av bolagsstyrningsrapporten har ändrats så att den stämmer överens med motsvarande skrivning om hållbarhetsrapporten i RevR 12 (punkt 8.1).