2020-12-29
Nyheter

FAR remitterar rekommendation om hur granskning ska utföras av det elektroniska rapporteringsformatet ESEF

Från och med 2020 införs det elektroniska rapporteringsformatet ESEF för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EU. FAR har via sitt expertnätverk tagit fram en rekommendation om hur revisorns granskning och rapportering ska gå till. Denna rekommendation lämnas nu ut på en snabbremiss med sista svarsdag 15 januari.

European Single Electronic Format (ESEF) införs i enlighet med artikel 4.7 i öppenhetsdirektivet. I svensk lag har kravet i öppenhetsdirektivet införts i 16 kap. 4a § Lagen om värdepappersmarknaden av vilken det framgår att ett företag, som omfattas av 16 kap 4§ denna lag, ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (ESEF), nedan benämnd ”ESEF-rapporten” alternativt ”ESEF-format”. Kravet på granskning av ESEF-rapporten har införts i svensk lagstiftning genom några kompletterande lagändringar, vilka beslutades i december 2020.

FAR har via sitt expertnätverk (FAR:s Normgivningsgrupp – Revision) tagit fram ett förslag till rekommendation för revisorns granskning och rapportering av ESEF-rapporten. Även om kravet på att upprätta års- och koncernredovisningen i ESEF-format baseras på ett EU-direktiv samt en EU förordning (ESEF-Förordningen) så har direktivet införts på olika sätt i olika länder och så även kravet på granskning. Det finns tyvärr ingen gemensam granskningsstandard utan normgivare i ett antal EU-länder har eller är i färd med att utforma rekommendationer eller uttalanden avseende hur granskning samt rapportering ska gå till. FAR har tagit del av några av dessa i arbetet med att ta fram detta utkast till rekommendation. Rekommendationen baseras på granskning enligt ISAE 3000 (Omarbetad), Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information.

Bestämmelsen om upprättandet i ESEF-format ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som inleds 1 januari 2020 eller senare. Dock finns nu ett förslag om att kravet på ESEF format ska tillämpas först på års- och koncernredovisningar avseende räkenskapsår som inledes 1 januari 2021 eller senare. Går förslaget igenom kommer det innebära att vissa angivna datum i rekommendationen måste justeras.

Den som vill kommentera förslaget kan skicka kommentarer till therese.andersson@far.se.

För att kunna beakta kommentarerna ber vi er att skicka dem senast 15 januari 2021.