2020-08-13
Nyheter

Omställningsstöd – ja till senare revisorsyttrande

Skatteverket ger nu företag möjlighet att i efterhand komplettera ansökan med yttrande från revisor.

Skatteverket öppnade för ansökningar av omställningsstödet 22 juni och stödet går att söka till 31 augusti. Söktrycket har hittills varit relativt lågt. Men av allt att döma kommer många att förbereda ansökningar i augusti.

För ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor behövs ett revisorsyttrande. Även auktoriserade redovisningskonsulter kan vara behjälpliga i ansökningsprocessen, särskilt när det gäller ansökningar om stöd under 100 000 kronor.

Är det sökta omställningsstödet lägre än 300 000 kronor ska granskningen följa standarden SNT4400 och är stödet minst 300 000 kronor ska granskningen genomföras i enlighet med ISA, International Standards on Auditing eller ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagements, beroende på om yttrandet gäller finansiell eller icke-finansiell information.

Nu meddelar Skatteverket att de kommer att ge företag möjligheten att komplettera en ansökan i efterhand med yttrande från revisor. Företag som skickar in en ansökan utan revisorsyttrande kommer att bli kontaktade med instruktioner om hur de lämnar yttrandet i efterhand. Normal svarstid på en begäran om komplettering kommer att vara 14 dagar. Skatteverket gör bedömningen att det inte finns några hinder i lagstiftningen mot att företag ges möjlighet till denna komplettering.

Regeringens prognos i våras är att 180 000 företag kommer att söka stödet.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz