2019-09-05
Nyheter

Få anmälningar till FAR:s disciplinnämnd

Anmälningarna till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt sedan 2017, då en toppnotering nåddes med 13 ärenden på ett år. Under 2018 avgjordes endast tre ärenden. 2019 har det hittills inkommit två anmälningar mot FAR-medlemmar, varav ett avgjordes i början av juni. Bland de ärenden som avgjorts det senaste året kan följande vara av särskilt intresse.

En auktoriserad redovisningskonsult fick nyligen (DN 2–2019) kritik för sitt agerande i ett så kallat sidouppdrag som hon utförde gratis åt ett bolag som ägdes av familjemedlemmar. En av de frågor som väcktes i ärendet var om en medlem i FAR har att följa IESBA:s Etikkod och övriga etiska regler även i uppdrag som man åtar sig privat. Disciplinnämnden förklarade i sin motivering att som medlem i FAR ska man upprätthålla etikreglerna oavsett om man utför uppdraget inom ramen för en affärsverksamhet eller om det är fråga om ett privat åtagande, så länge det handlar om ett uppdrag inom den professionella kompetensen.

I ett äldre ärende (DN 10–2017) hade konsulten åtagit sig att hjälpa en kund att som ombud bestrida en fordran. Motparten var en kund som konsulten tidigare haft. Detta gjorde att konsulten hamnade i en situation där han åberopade omständigheter som han fått reda på genom sitt tidigare uppdrag. Eftersom han brutit mot sin tystnadsplikt fick han en varning av nämnden.

Både DN 2–2019 och DN 10–2017 speglar några av de risker som kan uppstå om man som konsult antar uppdrag där ens objektivitet kan ifrågasättas.

Två ärenden från 2018 (DN 1–2018 och DN 2–2018) föranleddes av situationer där kunden varit en egenföretagare som drabbats av utmattningssyndrom. Kunden har fortsatt driva sin verksamhet men de underlag som skickats till redovisningskonsulten har varit ofullständiga. I inget av nämnda ärenden ledde anmälan till kritik från nämndens sida, men som konsult kan det vara bra att tänka extra på att upprätthålla Reko-standard på sitt arbete även i sådana situationer och om detta inte är möjligt bör man avveckla uppdraget.

Disciplinnämndens beslut kan läsas här