2019-10-16
Nyheter

Långvariga effekter av skatterevision bättre hos företag med revisor

Skatteverkets slumpvisa kontroller leder till bättre regelefterlevnad. Allra bäst är effekten hos företag äldre än fem år, och aktiebolag som har revisor. Det visar en ny rapport från Skatteverket.

De slumpmässiga kontrollerna som Skatteverket gör hos små och medelstora företag görs i grunden för att skapa underlag för att mäta skattefelet, det vill säga skillnaden mellan skatten som skulle betalats in om alla regler följdes och den skatt som faktiskt har betalats in. Samtidigt är förhoppningen att kontrollerna ska leda till fortsatt bättre regelefterlevnad.

Nu har Skatteverket presenterat en rapport där de har tittat på just den här biten. I rapporten konstateras att de slumpvisa kontrollerna ger effekt hos små och medelstora företag, i många fall i flera år framöver. Bäst är effekten hos företag äldre än fem år, bland aktiebolag samt aktiebolag som har en revisor.

– Vi ser att de slumpvisa kontrollerna är effektiva och har haft en tydlig positiv effekt på regelefterlevnaden i vissa grupper, säger Nikolay Angelov, analytiker på Skatteverket.

När det handlar om företag som bedrivs som enskild firma, unga aktiebolag eller för aktiebolag utan extern revisor går det inte att se att kontrollerna har gett någon beteendeeffekt.

Nikolay Angelov säger att revisorns roll för efterlevnaden är en intressant fråga där det finns lite kunskap och där befintliga studier i ett svenskt sammanhang möjligen ger något motstridiga resultat.

– Det finns två frågor här dels om regelefterlevnaden skiljer sig åt mellan företag som har respektive inte har revisor och dels om effekten av skatterevision på regelefterlevnad skiljer sig åt mellan de båda grupperna. När det gäller den första frågan finns lite tidigare kunskap, men min rapport är vad jag vet den första som studerar den andra frågan.

Vad ser ni att revisorn tillför?

– Det går inte att säga utifrån studiens resultat. Effektskillnaden kan tolkas på åtminstone två sätt; som ett tecken på att det är viss typ av företag som har valt att ha/inte ha revisor eller som ett direkt mått på hur förmågan att ändra beteende som följd av en skatterevision påverkas av att ha revisor. Båda dessa mekanismer kan naturligtvis förekomma samtidigt och det är tyvärr inte möjligt att särskilja dem i rapporten.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se