2019-10-28
Nyheter

FAR ifrågasätter behovet av nya regler om F-skatt

FAR har lämnat in ett yttrande över betänkandet F-skattesystemet– en översyn, SOU 2019:31. FAR ifrågasätter flera av de förslag som framförs.

I sitt remissvar framhåller FAR att dagens skattesystem i sin helhet är välfungerande, vilket också avspeglar sig i att utredningen har lämnat relativt begränsade förslag.

Enligt betänkandet är syftet med den föreslagna översynen av F-skattesystemet bland annat att komma tillrätta med skattefusk och undandragande av skatt, ett syfte som FAR stödjer då det främjar sund konkurrens. Samtidigt anser FAR att förslagen måste vara proportionerliga. 

Även om förslagen i utredningen inte innebär omfattande förändringar för majoriteten av näringsidkarna i Sverige finns det enligt FAR skäl att ifrågasätta om det finns skäl till ny lagstiftning på området. Det nuvarande regelverket förefaller fungera tämligen ändamålsenligt och de förändringar av mer administrativ karaktär som kan vara påkallade för att underlätta Skatteverkets handläggning bör vara möjligt att tillgodose inom ramen för nuvarande regelverk.

En uppfattning som genomsyrar utredningen är att det behövs ett regelverk för att hindra undandragande av skatt. FAR anser att det är tveksamt om reglerna för F-skatten kan göra detta i mer än begränsad utsträckning.

I yttrandet uttalar FAR att det finns en risk för att förslaget endast medför ökade administrativa kostnader varför förslaget i huvudsak bör slopas om det inte går att konstatera att det finns konkreta positiva effekter i det fortsatta beredningsarbetet.

FAR ställer sig även frågande till utredningens uppgift om att Skatteverket inte kan återkalla F-skattsedeln för dem som vägrar att lämna uppgifter om sin näringsverksamhet. Detta överensstämmer enligt FAR inte med gällande praxis varför FAR anser att den föreslagna regeln inte behövs och därför inte heller bör införas.

Text: Martin Wallström
martin.wallstrom@far.se