2019-03-21

Revision i mindre företag på global agenda

FAR och de övriga nordiska branschorganisationerna har länge drivit frågor som rör revision i små och medelstora företag. Nu intensifieras arbetet på global nivå, vilket bekräftades vid IAASB:s senaste möte.

I mars möttes The International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) i Toronto, Kanada, för att under en vecka diskutera viktiga frågor för branschen. På plats från nordiskt håll fanns Helene Agélii, generalsekreterare Nordiska Revisorsförbundet (NRF), samt norske Kai Morten Hagen, styrelseledamot i IAASB.  

En röd tråd i diskussionerna var revision i små och medelstora företag, något som gladde de nordiska representanterna, berättar Helene Agélii.

– ISO:rna har de senaste åren blivit allt längre, mer komplexa och ganska svårbegripliga. Kritik har framförts om att de inte är anpassade för revision av mindre företag. Därför blev vi positivt överraskade över att frågan om vilken påverkan standardernas utformning kan få på revisionen av små och medelstora företag genomgående fick så stort utrymme i diskussionerna, påtalar hon.

Av särskilt intresse var den sessionen där ett Discussion Paper om revision av Less Complex Entities behandlades. Syftet är att inhämta mer information om vad som är problemet med att tillämpa de befintliga ISO:rna – och presentera lämpliga alternativ på hur man ska gå vidare.

Från nordiskt håll har man sedan länge drivit frågan gentemot IAASB. När Norden inte tyckte att det togs på allvar lanserades år 2015 ett utkast till nordisk revisionsstandard, SASE. Den var ute på remiss och fick blandade reaktioner. En av synpunkterna var att det är svårt med nationella standarder och att ett genomförande på global nivå är att föredra.

– Att denna fråga äntligen får så stort fokus inom IAASB är därför väldigt positivt. Det här är något som NRF och dess medlemsorganisationerna kommer att lägga mycket arbete på under de kommande månaderna, säger Helene Agélii.

Vad händer härnäst?

– Avsikten är att diskussionsunderlaget som behandlades i Toronto ska publiceras i april så att allmänheten får tillfälle att yttra sig. Inför färdigställande av svar kommer NRF och de nordiska branschorganisationerna, där FAR ingår, att inhämta synpunkter från framför allt medlemmarna. Vi är väldigt måna om att få input till de frågor och förslag som presenteras av IAASB, särskilt från revisorer som reviderar den här typen av företag, säger Helene Agélii.

 

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Genombrott för revision i mindre företag