2019-05-02

RI kombinerar varning med sanktionsavgift

Revisorsinspektionen (RI) har för första gången kombinerat varning med sanktionsavgift sedan EU:s revisionspaket implementerades i Sverige år 2016.

Vid mötet 26 april meddelade Revisorsinspektionens tillsynsnämnd påföljden varning kombinerad med sanktionsavgift om 40 000 kronor i två ärenden. Möjligheten att kombinera varning med sanktionsavgift infördes i revisorslagen 2016 då EU:s revisionspaket genomfördes i svensk lag. Detta är första gången reglerna tillämpas i Sverige 

I båda fallen har tillämpningen av sanktionsavgift motiverats med att det varit fråga om omfattande och återkommande brister i flera revisioner. När det gäller bedömningen av sanktionsavgiftens storlek framgår av revisorslagen att särskild hänsyn ska tas till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen. Även revisorns finansiella ställning och den vinst som revisorn har gjort eller de kostnader som har undvikits ska vägas in i bedömningen.  

- Värt att notera är att RI i båda fallen tagit hänsyn till att det varit fråga om revisioner av ett fåtal mindre privata aktiebolag i sitt beslut om avgiftens storlek, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.  

För en fysisk person, som det gällde i de aktuella ärendena, kan sanktionsavgiften bestämmas till mellan 5 000 kronor och en miljon kronor.  

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se