2019-05-06

Förslag på slopat timkrav välkomnas av FAR

Revisorsinspektionen vill slopa timkravet som finns för att få behålla auktorisationen. Det är ett förslag som välkomnas av FAR.

Revisorsinspektionen (RI) har tagit fram ett förslag om nya föreskrifter om auktorisation av revisorer. Bakgrunden är att RI anser att föreskrifterna behöver ses över för att möta en omvärld i förändring. Förslaget har nu varit ute på remiss, och FAR är en av remissinstanserna.

– RI har utgångspunkten att främja en effektiv personalförsörjning på revisionsbyråer och strävar efter att ta tillvara kunskaper och kompetenser som behövs för revisionen. Det välkomnas av FAR, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

I Revisorsinspektionens förslag till nya föreskrifter om auktorisation m.m. och ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 22018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet föreslås bland annat att timkravet slopas.

 – Det är positivt att det föreslås att timkravet tas bort. Då blir det enklare för den som vill återvända till branschen, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

I dag behöver den som ska auktoriseras eller förnya sin auktorisation ha utövat ett visst antal timmar revisionsverksamhet de senaste fem åren. Kravet vill RI nu ta bort. Den som ansöker om att återfå sin auktorisation efter längre tid än fem år ska i stället redogöra för och beskriva hur denne behållit kompetensen och förmågan att arbeta som revisor.

I sitt remissvar skriver FAR att femårsgränsen är väl avvägd men skulle gärna se att RI ger ytterligare vägledning kring vad sådan utbildning och erfarenhet skulle kunna bestå av.

”Detta skulle dels underlätta för någon som överväger att lämna branschen att bedöma om planerad utbildning eller arbete kan anses vara relevant, dels underlätta för den som vill ansöka om att återfå sin auktorisation att avgöra om den utbildningen eller arbete som har utförs anses vara tillräcklig för att kunna återvända till yrket. Även för revisionsbyråerna finns det ett intresse av att kunna bedöma om en person som de vill anställa har möjlighet att återfå sin auktorisation.” skriver FAR i remissvaret.

Vid ansökan om att få tillbaka auktorisationen inom fem år räcker det med att skicka in en ansökan till RI.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se