2019-06-14
Nyheter

Ny rapport tipsar om förbättrade skatteprocesser

Förtroende för skatteprocesserna i förvaltningsdomstolarna har varit lågt. Nu har förvaltningsdomstolarna, Skatteverket och Advokatsamfundet tagit fram en rapport med åtgärder för att förbättra hanteringen av skattemålen.

Utgångspunkten till rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål — ökad samsyn mellan inblandade parter var en undersökning som gjordes förra året och som visade på lågt förtroende för skattemålen i förvaltningsdomstolarna. 

Nu hoppas Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna att de föreslagna tipsen och råden ska kunna bringa klarhet längs hela vägen - från det första bemötandet till hur en dom ska skrivas. Framförallt ska skriften vara behjälplig vid stora och komplicerade skattemål.

– Detta är ett utmärkt initiativ där FAR har varit stöttande. Det största värdet hittills är att insikten hos domarna om betydelsen av de frågor som rapporten tar upp har ökat, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Den 24 sidor långa rapporten tar bland annat upp åtgärder kring tydlighet och transparens och ska ge verktyg för att:

  • Domstolarna tidigt ska vara aktiva i processledningen.
  • Domstolarna i större utsträckning än i dag planerar de muntliga förhandlingarna med parterna. 
  • Syftet med förhandlingarna ska vara tydligt.
  • Processen inte ska tyngas av onödiga upprepningar.
  • Parternas argument blir korrekt återgivna och bemötta i domen.

Tanken är att skriften ska kunna användas av alla som arbetar med skattemål, det vill säga, både domstolar och parter.

När det gäller den skriftliga handläggningen finns förslag på att Skatteverkets beslut ska vara tydligt motiverade. Det bör också framgå varifrån uppgifterna som ligger till grund för beslutet kommer. En annan tänkbar åtgärd är att göra det möjligt att ta del av Skatteverkets dagboksblad.

I rapporten finns även bilagor med exempel på dagboksblad i Skatteverkets akt, på riktat föreläggande, tidplan inför muntlig förhandling och anmodan att inkomma med bevisuppgifter.

– Till hösten kommer FAR att sitta med i ledningen för stiftelsen Rättvis skatteprocess. Vi kommer då att kunna lägga i en högre växel i alla dessa angelägna frågor. Inspel kring rättssäkerhetsfrågor kommer att göras i det stundande arbetet med en ny skattereform. Vi ska dessutom arbeta med ersättningsfrågan för ombud i skattemål samt reglerna om företrädaransvar, där tillämpningen fortfarande är mycket hårdare än den som avses i lagen, berättar Hans Peter Larsson.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se