2019-04-11

Nu har Medlemsvolymen 2019 kommit

I Medlemsvolymen 2019 hittar du bland annat FAR:s stadgar och regler för medlemmar, allmänna uppdragsvillkor och etikregler. Etikreglerna har uppdaterats och innehåller några stora nyheter.

EtikR 3 Skattetjänster har omarbetats och getts en ny struktur för att tydliggöra uppdragsprocessen samt för att undvika upprepningar. Texten har även uppdaterats för att bättre spegla det praktiska arbetet i dag. Policygruppen etik rekommenderar även fortsättningsvis att kunden i ett deklarationsuppdrag alltid får en kopia av deklarationen för godkännande innan den skickas till Skatteverket, vilket har förtydligats i rekommendationen. En bilaga med exempel för andra deklarationer än inkomstdeklarationer har dessutom lagts till.

Medlemsvolymen 2019 har utökats med EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer som utarbetats för att ge stöd åt revisionsföretag vid rekrytering av blivande revisorer. Rekommendationen redogör för RI:s nya föreskrifter om kraven för att kvalificera sig till revisorsexamen samt de lärandemål man bör ha uppnått för att klara revisorsexamen. Dessutom ges ett exempel på en av revisionsföretaget upprättad utbildningsplan.

EtikU 13 Revisorsrotation har uppdaterats under hösten 2018 med anledning av de nya reglerna om långvariga relationer med revisionskunder som trädde i kraft i december 2018. 

Än så länge innehåller Medlemsvolymen den nuvarande versionen av IESBA:s Etikkod. IESBA:s ”nya” Etikkod träder i kraft 15 juni. Den kommer innan dess att publiceras i en egen volym samt på FAROnline. Den engelska originaltexten finns redan nu tillgänglig här