2018-09-21

Sex akuta skattefrågor

Sverige behöver en ny stor skattereform. Men i väntan på att en sådan ska bli färdig finns det sex skatteproblem som bör åtgärdas snabbt för att Sverige ska förbättra sin konkurrenskraft. Bland annat behövs generösa skatteregler för personaloptioner, skriver Karin Apelman och Hans Peter Larsson.

När valet nu är över kommer snabbt olika skatteförslag fram i debatten. Det är berikande. Men de grundläggande skattefrågorna efter valet bör ses som opolitiska. Därför har de också lyst med sin frånvaro under valrörelsen. Naivt? Nej! Oavsett regering måste flera åtgärder vidtas för att Sverige ska få en konkurrenskraftig beskattning av våra företag och dess investerare. Det är en förutsättning för varje fördelningspolitisk ambition, för Sveriges välfärd.

Den nya företagsbeskattning som träder i kraft 2019 inskränker sig till en marginell sänkning av bolagsskatten. Att detta inte är tillräckligt blev uppenbart vid årets skattekonferens med International Fiscal Association i Seoul som samlade företrädare för regeringar, skatteverk, OECD, EU, akademin och bolag. Två internationella trender är i dag glasklara. Sänkningen av bolagsskatten fortsätter bland OECD:s medlemsländer. Likaså har flertalet av länderna omfattande skattestimulanser för investeringar och forskning. Det är där slagen står.

Även om den ekonomiska tillväxten ser bra ut i Sverige just nu är den underliggande produktiviteten sjunkande räknat per person. Många av våra mest lovande nya företag utvecklas samtidigt i andra länder. Därtill kan en lågkonjunktur stå för dörren. FAR:s medlemmar som arbetar med internationella koncerner ser skillnader i förutsättningar gentemot våra konkurrentländer.

För att nå en jämn spelplan krävs nu följande.

Höjt avdrag för FoU–aktiviteter. I dag finns ett tak som gör att avdraget främst riktar sig till mindre företag. Inte ens om vi slopar det kommer vi i kapp omvärlden, men det är en början. I övrigt förordar FAR inga särregler.

Förbättrad expertskatt. Dessa regler måste göras mer generösa om vi ska få hit utländsk kompetens. Danmark är förebild.

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och slopad värnskatt. Kvalificerad arbetskraft beskattas hårdare i Sverige än i våra konkurrentländer.

Fortsatt sänkt bolagsskatt. Sverige ligger åter nära mitten inom OECD, även efter senaste sänkningen. Det räcker inte för att få investeringar, utvecklingscentra och huvudkontor.

En generös och väl fungerande beskattning av personaloptioner. Förebilder finns i Holland, UK och USA. Efter många års utredande är Sverige tillbaka på gå. Det håller inte.

Återkom inte med förslag om en ny exitskatt eller försämrade 3:12–regler. Åtgärda tvärtom bristerna i dagens regler för beskattning av entreprenörer och nyckelpersoner.

Men detta räcker inte. Förslagen bör ses som ett första steg som en ny regering, oavsett färg, måste presentera i anslutning till höstens budget. Under mandatperioden måste därtill arbetet med en ny skattereform påbörjas. Förslagen ovan ska ses som en ”brygglösning” fram till dess en stor skattereform är på plats. Utan dessa konkurrensskapande åtgärder riskerar Sverige förlora ytterligare mark under den tid som frågor utreds inom ramen för en skattereform. Under samma tid hinner kanske olika internationella organ knäcka koden till hur och var digitala tjänster av olika slag ska beskattas, bolagsbeskattningens 2.0. Detta kan då bli en del av en modern svensk skattereform.

FAR:s medlemmar arbetar nära företagen. Att fortsätta att lappa och laga i 1990 års reform har kommit till vägs ände. Få kan överblicka dagens regler och tillämpa dem. Större frågor tar ofta flera år att utreda och låta domstolar avgöra. Ofta med oförutsägbar utgång. Det håller inte och är frustrerande för ägare och rådgivare. Ekonomiska värden går förlorade, liksom tron på rättsapparaten. Utan tillit befinner vi oss snabbt i en annan värld.

Ledstjärnorna för en ny reform? Internationell konkurrenskraft, hållbarhet, förutsägbarhet, tydlighet och tillämpbarhet. Finansiera med skatt på konsumtion, miljö och avgifter. Inte heller dessa utgångspunkter som direktiv bör vara kontroversiella för någon regering. En ny regering bör alltså gå fram i två steg, först en ”brygglösning” och sedan målsättningen att införa en ny skattereform. Den skattevisionen bör presenteras i höstens budget.

Inför nästa val kommer en regering att utvärderas utifrån hur väl den tillsammans med väljarna fått våra tillgångar att växa, inte hur väl befintliga tillgångar fördelats. Liksom om en ny konkurrenskraftig skattereform finns på plats.

Karin Apelman, generalsekreterare, FAR
Hans Peter Larsson, skatteansvarig, FAR, auktoriserad skatterådgivare
Debattartikel i Dagens Industri 2018-09-19