2018-11-09

Ändringar i ISA 250

15 juli 2017 trädde ändringar i IESBA:s etikkod ikraft om hur FAR:s medlemmar ska hantera lagöverträdelser eller misstankar om lagöverträdelser hos kund. De nya reglerna ska ge vägledning till en medlem vid upptäckt eller misstanke om lagöverträdelser hos en kund.

För att möta kraven i etikkoden har IAASB gjort ändringar i ISA 250 (omarbetad) vilket även har lett till följdändringar (sk conforming amendments) i andra ISA. Ändringarna gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2017 eller senare. Syftet med ändringarna i ISA 250 (omarbetad) är att:

  • justera ISA 250 (omarbetad) i enlighet med etikkoden, särskilt definitionen av överträdelser och exempel på lagar och andra författningar
  • klargöra kravet på revisorns beslut om identifierad eller misstänkt överträdelse ska rapporteras till vederbörlig myndighet utanför företaget och revisorns tystnadsplikt
  • framhäva att revisorn kan ha ytterligare ansvarsområden till följd av lagar, andra författningar eller relevanta yrkesetiska krav
  • förtydliga överväganden av konsekvenser för revisionen till följd av överträdelser
  • förtydliga att kommunikation med företagsledning eller styrelse kan vara begränsad eller förbjuden enligt lag eller annan författning

Övriga standarder som påverkas av ändringarna är ISQC1, ISA 210, ISA 220, ISA 240, ISA 260, ISA 450, ISA 500, ISRE 2400, ISAE 3000, ISAE 3402, ISAE 3410 och ISRS 4410. FAR:s översättningar av ändrade standarder finns tillgängliga från och med måndagen den 12 november på faronline.se och därefter även i Samlingsvolymen Revision 2019.