2017-02-19
Nyheter

Så kan noten om redovisningsprinciper formuleras när fortsatt drift inte föreligger

En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagens grundläggande redovisningsprinciper upprättas bland annat under förutsättningen att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet. Avvikelse kan dock ske från grundläggande principer under vissa förutsättningar.

Hur noten om redovisningsprinciper ska formuleras i normalfallet, det vill säga när förutsättningar för fortsatt drift finns, framgår av K2 punkt 18.3 respektive K3 punkt 8.3. Däremot saknas vägledning om hur noten kan formuleras när antagandet om fortsatt drift inte längre gäller. FAR:s policygrupp för redovisning presenterar nedan två exempel till inledningen av en sådan not, en för K3 och en för K2:

K3: När företagsledningen bedömer att antagandet om fortsatt drift inte längre kan tillämpas (jfr K3 punkt 2.2 och 3.8)

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen. Om det finns särskilda skäl kan avvikelse ske från vissa grundläggande principer och en sådan situation kan vara då fortsatt drift ej bedöms föreligga. Eftersom företagsledningen bedömer att förutsättningarna för fortsatt drift ej längre föreligger, vilket även framgår av förvaltningsberättelsen, har årsredovisningen upprättats med undantag för fortlevnadsprincipen i 2 kap 4 § punkt 1. Tillämpade värderingsprinciper för tillgångar och skulder beskrivs nedan. (Enligt K3 punkt 3.8 ska effekten, om någon, på ställning och resultat också anges i noten)

K2: När beslut fattats om nedläggning av verksamheten (jfr K2 punkt 2.2)

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen. Eftersom företagsledningen har fattat beslut om att verksamheten ska upphöra, vilket även framgår av förvaltningsberättelsen, har fortlevnadsprincipen i 2 kap 4 § punkt 1 inte tillämpats. Tillämpade värderingsprinciper för tillgångar och skulder beskrivs nedan.