2021-05-03
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Skatt som hållbarhetsfråga frikopplad från redovisning

Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt länge emotsedda förslag till ändrat direktiv om hållbarhetsredovisning. Förslaget innehåller inget om skatter. Det gör heller inte nuvarande direktiv eller dagens svenska lagstiftning på området. Förslaget bekräftar den uppdelning som råder på EU-nivå mellan redovisning och skatt, de är två skilda frågor som handläggs på olika DG (General Direktorat) i Bryssel och med olika beslutsordningar bland medlemsländerna. Direktiv om skatter kräver full konsensus, medan det räcker med kvalificerad majoritet för att utfärda direktiv inom redovisning.

Jag tror denna uppdelning är bra både för företag och auktoriserade skatterådgivare. Revisorer behöver därtill heller inte engagera sig i frågan vad avser hållbarhet. Att frikopplingen behålls ökar företagens möjligheter att profilera sig med en modern och hållbar skattepolicy. Om de så vill! Skatter kan då lyftas fram med full transparens och dess riktighet belysas och intygas av en Auktoriserad Skatterådgivare FAR. En redan i dag växande marknad bland noterade bolag, men som även växer nedåt i företagsstorlek i takt med ökade offentliga investeringar och krav i upphandlingar.

Skatter och hållbarhet börjar bli en ”hygienfråga”. Senaste exemplet är att företag med kopplingar till skatteparadis inom en koncern utesluts från möjligheten till omställningsstöd. Inom EU nämns fair and sustainable taxes högt på agendan när Europas återstart diskuteras. Inom både OECD och USA diskuteras en lägsta tillåtna bolagsskattesats. Detta i takt med att nationer blir alltmer skuldsatta för att ekonomin ska fortsätta att växa. Utvecklingen går snabbt. I denna nya miljö finns branschens nya möjligheter och marknader. Att uppfattas som ”fair” blir allt viktigare för företag i takt med att andelen immateriella värden snabbt ökar.

Utmaningen inom skatt är att det finns flera nya standarder att presentera sin skattepolicy utifrån. Det är i grunden bra, tycker jag, men gör jämförelser svårare anser många. Själv kan jag inte se att det i sig är ett problem. Betalning av skatter i förhållande till intäkter, kostnader och vinst kan inte jämföras och mätas på ett sätt som gör jämförelser relevanta. Nationella avdragsmöjligheter och incentives påverkar. Det är i detta förtroende på marknaden, som transparensen i sig skapar, som det stora värdet ligger. Därtill kan alla se med egna ögon vilka skatter som bolaget betalar och vilken samhällsnytta det bidrar med. Och det är frivilligt! Att rätt skatt betalats redovisas i olika skattedeklarationer.

I år införde Global Reporting Initiative, GRI, sin redovisningsstandard för hållbarhetsredovisning av skatter, GRI 207. Den är anpassad även för de största internationella koncernerna. Därmed blir den för många företag tyvärr lite ”otymplig”, även om den kan användas i delar. Systematiskt är den ”mallen” en bra och heltäckande utgångspunkt. Även enklare standarder finns, vilka kan ses som en del i företagens corporate governance, det vill säga utgör underlag för VD och styrelse att fatta beslut utifrån. Rapporten blir då även ett underlag för ansvar och kontroll av skattefrågor i bolaget.

Åter på Europanivå så går utvecklingen snabbt mot ett närmare förhållande mellan skattemyndigheter och företag. Vid granskning och revision utgår myndigheterna från bolagets skattepolicy, rapporten. Cooperative complience kallas det. Bolag som inte har en rapport göre sig icke besvär, och får därmed lätt besvär. I Sverige har vi ännu inte sett motsvarande utveckling, även om frågan varit aktuell och diskuterats under flera år. Kollegor i andra länder ser en starkt växande rådgivningsmarknad i detta.

Sammantaget tror jag att det är bra för skatterådgivare att skatt som hållbarhetsfråga utvecklas på egen hand och på frivillig basis utifrån önskemål från ägare, marknad och samhälle. Det öppnar för en genuin efterfrågan. I Sverige spelar Auktoriserade Skatterådgivare FAR en nyckelroll på denna nya marknad.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?