2021-06-22
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Digitaliserad beskattning – det nya normala?

Almedalen, någon som minns? Vad hade debatterats på skatteseminarierna om eventet hade hållits i år? Självklart kapitalskatterna inför valet 2022. Höja eller sänka? Ökade investeringar och minskat utanförskap eller minska ökande klyftor? Om det senare nu stämmer. Men i alla fall. Debatten och politikens riktning hade oavsett det varit viktig för FAR:s medlemmar och deras kunder. Företagen utvecklar samhället; då behövs initierade råd.

En ny fråga som ”FAR skatt” hade adresserat i Visby är inslaget av ökad digitalisering och en diskussion kring rättssäkerhet i anslutning till denna nya utveckling.

Skatteverket har nyligen presenterat två rapporter, båda finns på skatteverket.se, där ökat inslag av digitalisering inom beskattningen är visionen. Gemensamt är att ”skattelagstiftningen måste vara programmerbar”. Av det följer, så även tillämpningen. Det är då de principerna, som tillsammans utgör rättssäkerheten för skattskyldiga, åter aktualiseras. Och de måste beaktas i den nya utvecklingen. Det hade varit ett av våra topics.

På det nationella planet har Skatteverket lämnat sitt förslag till inriktning och utformning av en ny skattereform. Oavsett om en sådan kommer före (vilket ju inte längre är möjligt) eller efter valet 2022. Eller genomförs som delreformer. Verket har i sin rapport ett antal väl genomtänkta förslag där den röda tråden kan sammanfattas som förenklingar. Men också att reglerna denna gång ska kunna rymma ett ökat inslag av möjlig digitalisering för att underlätta administration och uppbörd av skatter. Intrycket är att visionen för en ny reform är att rättstillämpning av regler framöver så långt som möjligt ska kunna ske digitalt, utifrån digitala kontrolluppgifter. Det kräver att regler anpassas härtill när de utformas och föreslås. Just det vill verket ska beaktas när reformen införs. Risken för att möjligheten till individuella hänsyn i det enskilda fallet faller bort eller minskar, om vi fortsätter på den vägen, hade säkert diskuterats med stort engagemang i Visby.

På det internationella planet har Skatteverket deltagit i OECD:s omfattande arbete ”Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration”. Visionen där inför år 2030 är att alla nationella beskattningar ska samordnas digitalt. Uppgifter från hela världen som påverkar beskattningen i enskilda länder ska finnas tillgängliga i systemet.

Några bärande och centrala delar i visionen:

  • ”Tax just happens”. Utifrån uppgifter som ligger i systemet så sker beskattningen direkt vid transaktionen. Tänk en fastighet som säljs där anskaffningsvärdet redan ligger i systemet.
  • ”Pay as you earn”, är ett annat ledord. Skattesystemet jämförs med en självkörande bil.
  • Digitalisering av reglerna.
  • ”Build-in-compliance”, det vill säga inbyggd kontroll i systemet att rätt skatt betalas.
  • Minskning av skattebetalarnas ”bördor” i olika avseenden.
  • Uppkoppling mot kontrolluppgifter och liknande.

Rapporten är i högsta grad intressant och tankeväckande. Den speglar en vision som redan i dag genomförs successivt. I år infördes DAC 6-direktivet om obligatorisk uppgiftsskyldighet för gränsöverskridande skattearrangemang i EU:s medlemsländer. Nästa år följer DAC 7 om uppgiftsskyldighet för plattformsföretag som säljer eller förmedlar tjänster och varor. 1 juli i år införs nya regler för moms vid internationell e-handel. I pipe-line ligger även en ny internationell bolagsskatt på så kallade digitala tjänster och en global minimiskatt på bolagsvinster.

Dessa digitala visioner reser berättigade frågor kring rättssäkerhet och integritet som måste diskuteras.

Kanske behöver vi Almedalen i alla fall? Att låta uppfattningar öppet brytas är svårslaget.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Tidigare inlägg