2020-09-22
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Rådgivarvänlig coronabudget

Skatteförslagen är ovanligt många i årets budget för 2021. Både investeringar, konsumtion och sysselsättning anses behöva stimuleras efter att den akuta fasen av covid-19 nu bedöms vara över. Därtill stundar val om två år …

Ändrade skatteregler ökar behovet av aktiv rådgivning mot företag och deras kunder. I rådande osäkra läge är flera av ändringarna tillfälliga. Det gäller därför att planera noga. En konstruktiv och företagsekonomiskt grundad rådgivning är det som nu efterfrågas mest hos kunder.

Följande är de viktigaste förslagen i årets budget, tillsammans med några personliga kommentarer. Tillsammans tycker jag att förslagen, givet beskrivningen av det ekonomiska läget, bildar en imponerande helhet när vi nu snabbt vill ta oss vidare och även klara att få ner den ökade statsskuld som olika insatser och stöd medfört. Den strategin bygger på att produktivitet och sysselsättning ökar. Tanken synes vara att nu söka gå från stöd till incitament och ökad efterfrågan.

Aktiebolag

 • Sänkt aktiebolagsskatt under 2021 genom en tillfällig skattereduktion för investeringar. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier. Förslaget omfattar AB, HB, ekonomiska föreningar och enskild näringsverksamhet. Skattereduktionen begärs i deklarationen 2022 eller året efter. Sänkningen motsvarar cirka 7 mdr. Syftet är att tidigarelägga investeringar. Skattereduktionen kommer att gälla vid sidan av det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag.
 • Koncernbidragsspärren begränsas i förhållande till företagets egna vinster i de situationer som ett underskottsföretag på grund av negativt räntenetto idag redovisar överskott. Beräknas sänka skatten med drygt 2 mdr 2021 och varaktigt med 100 miljoner. I båda dessa delar kommer detaljer i förslagen senare.
 • FoU-avdraget utökas genom att det belopp som får dras av ökas och arbetstidsvillkoret sänks.
 • Expertskatten förlängs från 3 till 5 år.
 • Växa-stödet utvidgas med ytterligare en anställd som får nedsatta arbetsgivaravgifter. Gäller även andra företag än aktiebolag.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för anställda mellan 19 och 23 år. Sänks med 11,66 procentenheter under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023 på löner upp till 25 000 kronor per månad.
 • Skatten på finanssektorn ökar i kommande förslag med 5 mdr 2022 och med ytterligare 1 md 2023.

Till detta ska läggas att omställningsstödet förlängs, om än med skärpta krav, och att ett motsvarande stöd införs för enskilda näringsidkare, om än begränsat. Om korttidsstödet därtill förlängs, kanske då för vissa branscher, återstår att se. Inte heller lämnas svar på när företag som erhållit detta permitteringsstöd får börja lämna aktieutdelning igen. 

Privatpersoner 

 • Sänkt skatt med 8,5 mdr för låg- och medelinkomsttagare, 1 500 kronor per person och år som huvudregel.
 • Jobbskatteavdrag om 5 mdr för låginkomsttagare. Betalas ut först 2022.
 • Utvidgat rut-avdrag som nu även erhålls för möblering, transport av bohag och tillsyn av fritidshus. Höjt tak till 75 000 kronor.
 • Skattereduktion för vissa gröna investeringar, grön teknik. Omkostnadsbeloppet påverkas.
 • Höjd förmånsbeskattning för tjänstebilar och justerat bonus-malus system.
 • Slopad schablonintäkt/ränta på uppskov med kapitalvinstskatt efter bostadsförsäljning. Omfattar även befintliga uppskov.
 • Regler om kostförmån ändras.

Självklart ökar ändringarna företagens hanteringskostnader för skatter. Likaså ökar komplexiteten i skattesystemet. Men det tror jag att vi får acceptera i detta läge. Med räntor som inte längre existerar blir skatte- och finanspolitiken ett allt viktigare redskap att påverka ekonomin. En sådan ordning tror jag vi får leva med under flera år.

Inom energi och miljö förslås en rad ändringar. Dessa har inte redovisats ovan. Inte heller skatter för pensionärer har berörts.

Nästa steg är mer långsiktiga åtgärder. Sådana diskuterades av Omstartskommissionen, de kommer att diskuteras i Klas Eklunds kommande ESO-rapport om utgångspunkterna för en skattereform och de diskuteras i SNS stora forskningsprojekt om olika skatter som FAR löpande lämnar synpunkter till och är med och finansierar.

Att skatterådgivare ska bli sysslolösa tror jag inte. Tvärtom!

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

 

Vill du prenumerera på nya inlägg?