2020-06-30
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Hållbara skatter

Hållbarhet var det vanligaste ordet i rubrikerna till seminarierna under förra årets Almedalsvecka. FAR bröt isen redan året före genom att tala om hållbarhet inom beskattningen. Något nytt i Sverige då. Vi fick som kvitto in en debattartikel om ämnet i Dagens industri. Hållbarhet inom skatt är affärsmässigt.

I år skulle hållbarhet varit den röda tråden i FAR:s seminarier. Intresset för frågan fortsätter att växa. Så även inom skatt. Utvecklingen har kommit längre i andra EU-länder än den gjort i Sverige. Men den går snabbt även här. Omkring hälften av de större börsbolagen hade förra året tagit fram en skattepolicy.

Men konkret, vad menas med hållbarhet inom skatt? I grunden regler som bidrar till stabila regler, full öppenhet kring vilka skatter företag betalar och affärsmässighet, förtroende för företaget. Mycket kan rymmas i begreppet, även miljöskatter. Men det är inte vad jag lägger in. Miljöskatter är skatter som kan bidra till hållbarhet i andra avseenden. Samtidigt kan skatteregler utformas så att de främjar hållbarhet.

Några exempel på frågor som hade diskuterats under veckan.

  • Redovisning av företagets skatter och policy. Här växer Global Reporting Initiatives frivilliga modell GRI 207 fram som den tyngsta modellen att använda. GRI är ledande inom hållbarhetsredovisning och denna skattemodell börjar gälla från 2020. Ställer höga och tydliga krav på öppenhet och bolagsstrukturer. Bland annat föreslår den att bolag publicerar sina land- för landrapporter. En känslig fråga i Sverige där dessa inte är offentliga.

  • Indirekt hade även EU-direktivet om rapporteringsplikt för gränsöverskridande skattearrangemang, DAC 6, diskuterats under denna rubrik. Det börjar gälla i Sverige 1 juli, men rapporteringstidpunkten är på grund av coronapandemin framflyttad till 2021. Bakgrunden till dessa regler är just att skattemyndigheter ska få underlag för kontroll och även kunna ändra regler som används på ett icke avsett sätt. Ju mer omfattande rapporteringsplikt, desto mer administration och kostnader för företag.

  • Compliance, granskning av att deklarationer och information till myndigheter är rätt, ökar snabbt bland skatterådgivarnas arbetsuppgifter. För företagen innebär detta ökade kostnader. Bakgrunden är utvecklingen inom internationell, och även nationell, beskattning. Fler generalklausuler och ökade rapporteringskrav har införts under senare år i spåren av vad som uppfattats som aggressiv internationell skatteplanering hos företagen. Därav bland annat DAC 6 ovan som väntas föranleda omkring 100 000 rapporter per år enbart från Sverige. Uppgiftsskyldigheten måste begränsas till kritiska transaktioner. Jag tror att omfattningen har minskat betydligt sedan direktivet till DAC 6 skrevs. FAR hade ett bra seminarium förra året om denna fråga.

  • Krav på så kallad kooperativ samverkan mellan företag och skattemyndighet. I många länder vill skattemyndigheten numera se en redogörelse av företagets skattepolicy och inbetalningar av skatt. Sedan görs granskning och revision utifrån denna. Företag som inte presenterar ett sådant underlag utsätts för en tuffare granskning. Denna informella modell har prövats i Sverige men inte ansetts rymmas inom våra accepterade rättsprinciper.

  • Grönt sparande hade diskuterats. Kanske lägre skatt för sparande i gröna obligationer och gröna investeringar? Metoderna för att klassificera vad som är grönt har successivt blivit bättre, till exempel taxonomi-systemet. FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman är aktiv inom Accountancy Europes Sustainable Finance Group. Undertecknad är aktiv
    inom dess Sustainable Tax Group. Frågorna är på stark frammarsch!

  • Bonus-malus systemet för beskattning av fordon hade givetvis diskuterats.

  • Större skattemässiga avdrag för gröna investeringar som del i en exitstrategi efter den akuta coronakrisen.

Som ni märker så finns det hållbarhetsaspekter på i stort sett alla frågor inom skatt. Från början drevs frågorna till stor del av organisationer inom civilsamhället. Numera drivs de även av företag och deras organisationer. Rådgivare ökar sin specialisering. Auktoriserad Skatterådgivare FAR är en nu en skyddad yrkestitel med tydliga etiska krav. Drygt 350 skatterådgivare är idag auktoriserade.

Kanske ett tidens tecken i dessa coronatider? Nej, jag tror inte det. Hållbarhet är här för att stanna. Vi vill att regler ska hålla över tid! För FAR är detta en fokusfråga!

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?