2019-09-18
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Slopad värnskatt enda förslaget med verklig substans i budgeten

Värnskatten slopas efter 15 år. Det är positivt, även om det är beklagligt att det tagit så lång tid att sänka världens högsta marginalskatt på arbete. De facto. I övrigt är det relativt mindre förändringar inom olika områden.

Det sammantagna intrycket är en splittrad bild där alla partier i januariöverenskommelsen fått något med sig. Detta innebär att skattesystemet blir mer svårtillämpat och kostnadskrävande. Någon stor skattereform aviseras inte. De stora dragen saknas.

En negativ överraskning är att regeringen kommer med ett nytt förslag om utflyttningsskatt senare under hösten 2019, att införas från 1 januari 2020.

För FAR:s medlemmar innebär förslagen att skatterådgivare får mer jobb och att skattesystemet blir mer svåröverskådligt och svårare att redovisa redovisningskonsulter och att revidera för revisorer. Därmed blir skatterna också dyrare att administrera för Sveriges företag. Detta är inte något som FAR eftersträvar. Tvärtom.

Förslagen i budgeten i huvudsak.

 • Taket för uppskov med kapitalvinstskatt på bostadsförsäljningar höjs till 3 mkr 1 juli 2020.
 • 3,48 mdr budgeteras för en grön skatteväxling 2021. Detta är en del i den skatteväxling på 15 mdr som aviserades i januariöverenskommelsen mellan höjda miljöskatter och sänkt skatt på arbete. Vilka skatter som kommer att sänkas presenteras under 2020.
 • Skatter på avfallsförbränning och plastkassar införs. Den senare införs sannolikt 1 maj 2020 och beräknas ge 2,8 miljarder per år.
 • Förstärkt FoU-avdrag. Regeringen återkommer med detaljer under hösten. Skattesänkningen uppgår till 670 mkr och införs 1 april 2020.
 • Värnskatten slopas 1 januari 2020. Kostnaden på drygt 6 mdr tas över budgeten i detta skede. Regeringen upprepar bedömningen att ”den långsiktiga självfinansieringsgraden mest sannolikt är i närheten av 100 procent.”
 • Sänkt inkomstskatt för personer över 65 år. Gäller för inkomster mellan 17 000 och 115 000 kronor per månad. Sänkningen sker genom ett förhöjt grundavdrag. Kostnad, 4,3 mdr.
 • Justerad skatt på drivmedel. Bilden av hur priserna vid pump påverkas är mycket komplex genom olika skatter och olika inblandningar i bränslet.
 • Reklamskatt. Sänkt skattesats och höjd gräns för redovisningsskyldighet till 100 000 kronor. Gäller från 1 januari 2020.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för personer som saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa och nyanlända med uppehållstillstånd. Arbetsgivare betalar endast 10,21 procent från 1 juli 2020. Nedsättningen ska gälla under de 24 första månaderna av anställningen. Detaljer kommer under våren 2020. Kostnad, 2,2 mdr.
 • Krav på elektronisk betalning för rut- och rotarbeten införs 1 januari 2020.
 • Sänkt inkomstskatt 2020 med 1 650 kr per år för personer som bor i stödområden A och B1, främst i Norrland och nordvästra Svealand.
 • Vidare aviseras att en skatt på finanssektorn bör införas 2022. Några detaljer lämnas inte.

För att kunna hantera vissa av förslagen ovan får Skatteverket ett ökat anslag på 152 miljoner för 2020 och därefter 60 mkr löpande. Samtidigt anges att verket ska fokusera på att förenkla regelverk och förebygga fel.  

I budgeten nämns även att regeringen senare under hösten 2019 kommer att återkomma till riksdagen med ett förslag om utflyttningsbeskattning och anstånd som bör träda i kraft 1 januari 2020. FAR kommer att noga följa denna fråga. Innan förslaget drogs tillbaka förra gången engagerade sig FAR starkt i frågan.

Någon översyn av 3:12-reglerna nämns inte. Företagare bör dock ha beredskap för förändringar av dessa regler då en sådan aviserats i januariöverenskommelsen.

Sammantaget bedöms förslagen minska skatteintäkterna med 13,11 miljarder 2020.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg