2019-11-07
Hans Peter Larsson bloggar om skatt

Efter höstbudgeten – ny 3:12-utredning?

Den senaste månaden har jag lyssnat på både finansminister Magdalena Andersson och hennes statssekreterare Leif Jakobsson presentera budgeten för år 2020. Den utlovade slopade värnskatten levererades. Budgeten var ett första steg i samarbetet mellan regeringen, C och L. Nu fortsätter parterna att samtala om och beta av punkterna i januariöverenskommelsen. När mandatperioden är slut vill den nya alliansen visa resultat för att få väljarnas förtroende.

En av punkterna i överenskommelsen är p. 16, ”En utredning med syftet att förenkla 3:12 ska genomföras under 2019 - 2021 med ny lagstiftning från 2022.” Punkten står under rubriken ”En gynnsam beskattning för växande företag.” I inledningen till överenskommelsen står även att det ekonomiska utrymme som finns ska ”minska klyftorna” i en rad avseenden. Politiskt sprängstoff.

Både finansministern och hennes statssekreterare kopplade samman dessa punkter när de tillfrågades om vad som blir nästa steg i samarbetet. Konkret hänvisade båda till de förslag till ändrade 3:12-regler som regeringen fick backa från 2017 efter hot om misstroendeförklaring mot två ministrar. Vidare erinrade båda om att ha med beskattningen av kapitalinkomster i sina överväganden.

Det är läget i november 2019. Kan 3:12 förenklas? Minska klyftor?

Dammas 2017 års utkast till lagrådsremiss om ändrade 3:12-regler av så gick förslagen i denna närmast i komplicerande riktning.

  • Löneunderlaget begränsades genom en individuell trappa baserad på ägarens andel i bolaget. Ju högre lönesumma i bolaget desto större andel av densamma fick utgöra underlag för kapitalbeskattad utdelning.
  • Det egna löneuttagskravet lämnades oförändrat i utkastet till lagrådsremiss. Det gjorde även schablonregeln på cirka 170 000 kronor.
  • Skatten på gränsbeloppet föreslogs höjd från 20 till 25 procent.

Därtill föreslogs ett antal förändringar som inte heller de förenklade. Någon förenkling genomsyrade alltså inte de förslag som drogs tillbaka. Tvärtom. Liksom försämringar. Utkastet till lagrådsremiss föregicks av en utredning med direktiv från dåvarande regering (Andersson/Jakobsson). Detta mer omfattande förslag möttes av mycket stark kritik. Detta både komplicerade och försämrade i än högre grad. I 2017 års förslag finns alltså inga förenklingar att hämta!

Vad kan rådgivare och företagare mot denna bakgrund vänta av en ny 3:12-utredning?

Den kritik som företrädare för nuvarande regering nu riktar mot dagens 3:12-regler är att dessa har bidragit till ökade klyftor och att reglerna möjliggör inkomstomvandling från arbete till kapital. I debatten har även framförts att företagare blivit ett ”skattefrälse”. Hårda ord.

Så byggs ett opinionstryck upp. Stämmer kritiken?

  • Att utdelningar ökat beror på att bolag sålts, fler personer anställts och att regeringen alltsedan direktiven till den bakomliggande utredningen i praktiken hotat ägare med högre skatt på utdelningar. Då ökar dessa i den mån kapital finns. Staten får in mer pengar och nya företag får tillgång till mer riskkapital. Tidigare var utdelningsmöjligheterna därtill starkt begränsade.
  • Företagare har inte blivit rikare för att kapital flyttats från företag till den privata ekonomin. Några klyftor mellan företagare och andra har inte ökat. Detta är en teknisk chimär.
  • Den påstådda inkomstomvandlingen illustreras i debatten med hyrläkaren som arbetar extra genom eget aktiebolag. Med en marginalskatt på närmare 70 procent på lönen skulle hen kanske gått ut med hunden eller passat barnbarnen i stället? Nu används kunskaperna. I ett bolag låses därtill del av inkomsten in under många år efter avslutad karriär. Här kan läkare och även rådgivare lätt gå vilse.

”Skattefrälse”?

Att skatten på gränsbeloppet är 20 procent istället för 30 procent, som vid utdelning på noterade aktier, beror på att aktierna i ett fåmansbolag bär en högre risk då dessa inte är likvida på samma sätt som aktier i noterade bolag. Stora bolag kan även lånefinansiera sig, vilket mindre bolag i allmänhet inte kan. Entreprenörer är hänvisade till ägarens eget kapital och egna vinster. Räntan på lånet är, med vissa begränsningar, avdragsgill. Det är inte aktieutdelning. Dessa argument är tidigare regeringars motiveringar till skillnaden i beskattning. Lägg därtill att företagare tar risk när de anställer. Anställda får lön. Företagare får ingen check.

Så vad kan det bli av en ny 3:12-utredning, om det blir någon? Det är svårt att säga. Från historien finns inte mycket att hämta. Inte för den som vill förenkla. Då måste radikalt nya grepp tas. Sådana kan idag också lätt försämra. Att spekulera är ingen idé. Sådana kan bli självuppfyllande.

3:12 är en laddad näringspolitisk politisk fråga. För första gången under min ”skattelivstid” tycker entreprenörer att reglerna i stort är bra. Det är de mindre aktiebolagen som nu anställer och Sverige har högst sysselsättningsgrad inom EU.

Jag kan se några alternativ.

  • En 3:12-utredning tillsätts så som sägs i överenskommelsen, delvis för att skjuta frågan framför sig.
  • Man utreder de verkligt komplexa delarna i regelverket, så som utomståenderegeln, gränsen mellan aktiv och passiv, närståendekretsar och löneuttag m.m. En teknisk välgärning om man lyckas!
  • Man justerar några procentsatser och beloppsgränser utan någon utredning. Plåstret rivs av direkt.
  • Man lämnar frågan och tar kapitalskatter och klyftor i annat sammanhang. De senare ligger de facto närmare bostäder än 3:12.

Oavsett bör företagare inför årets bokslut noga överväga och gå igenom olika alternativ kring företaget under kommande år. Politiken är nu mer en förhandling än tidigare och uppfattningar kan snabbt ändras. Att frågan engagerar starkt märker jag när jag under hösten nu reser runt landet och träffar medlemmar på FAR:s Lokala dagar.

Båda Magdalena och Leif får här en stående inbjudan!

När det gäller förenkling så anser FAR att 4-procentsregeln bör slopas.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg