2019-05-12

Uppgiftsskyldigheten sågas av remissinstanserna

Remissutfallet på betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet har nu kommit. Vågar man säga att betänkandet närmast slaktas? Ja, jag tror det.

Låt mig citera och saxa ur några av remissvaren.

Uppsala Universitet, Mattias Dahlberg.
”Enligt Juridiska fakultetsnämnden kan det ifrågasättas om det är nödvändigt att införa samma slags rapporteringsskyldighet för rent interna transaktioner och ”arrangemang”. I denna del avstyrker fakultetsnämndens utredningens förslag”.

Svea hovrätt, Anders Perklev.
”Hovrätten konstaterar att begreppet arrangemang inte har definierats i lagförslaget trots att det är relativt obestämt till sin innebörd och i allmänt språkbruk främst har en annan betydelse än skatteupplägg. Ur ett legalitetsperspektiv är det vidare önskvärt att fler exempel på de s.k. kännetecknen anges i författningskommentaren för att öka förutsägbarheten för enskilda”.

”Vidare redogörs det för vilka möjligheter som Skatteverket redan har för att få information om olika skatteupplägg inom ramen för sin kontrollverksamhet. Det kan mot bakgrund av detta, så vitt avser de rent inhemska s.k. arrangemangen, ifrågasättas om de ökade merkostnaderna som lagförslaget skulle innebära överväger fördelarna med förslaget”.

Stockholms Universitet, Teresa Simon Almendal och Jerome Monsegeno.
”Enligt fakultetsnämndens uppfattning kan det nog antas att de skattskyldiga vid tveksamma tolkningsfrågor, exempelvis gällande ett förfarandes rättsliga karaktär och vid risk att ådra sig rapporteringsavgift, hellre överrapporterar transaktioner än avstår från att lämna upplysningar. Det finns således risk/möjlighet att Skatteverket kan komma att översköljas av i praktiken obehövlig information”.

”Enligt kommittédirektiven ska de föreslagna reglerna vara så enkla, tydliga och lätthanterliga som möjligt, och utredarens uppdrag har också varit att analysera om regler om informationsskyldighet skulle kunna bidra till ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Fakultetsnämndens uppfattning är att dessa målsättningar inte har uppnåtts”.

”Sammantaget ser fakultetsnämnden flera problem med införandet av de föreslagna reglerna. Fakultetsnämnden kan därför inte tillstyrka förslaget för rent inhemska s.k. arrangemang.”   

Regelrådet, (beslutsorgan inom Tillväxtverket där ledamöterna utses av regeringen) Claes Norberg.
”Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven om konsekvensutredning vid regelgivning. Det är exempelvis inte tydligt vad omfattningen av de positiva konsekvenserna är och inte heller inte hur omfattande kostnader förslaget medför för företag.”

NNR, Näringslivets regelnämnd.
”NNR finner att underlaget på intet sätt visat att förslaget är legitimt och kostnadseffektivt. Problemformuleringen är svag och det finns inget som pekar på att detta skulle vara en balanserad och evidensbaserad lösning. Mot denna bakgrund avstyrker vi förslaget om inhemska arrangemang som presenteras i rapporten. Avstyrkandet skulle stärkas ytterligare av de fakta som NNR bedömer skulle framkomma om utredningen kompletterades på de punkter där brister har uppmärksammats.”

Kammarrätten i Sundsvall.
”Det hade varit önskvärt om utredningen hade haft ett mer omfattande underlag för sin analys och sitt antagande om skattebortfall och aggressiv skatteplanering.”

”Ur rättssäkerhetssynpunkt hade det vidare varit önskvärt om begrepp som arrangemang, rådgivare, användare och skattefördel kunde göras tydligare för att motverka svårigheter i tillämpningen.”

Kammarrätten i Göteborg, Raymond Grankvist.
”Rent inhemska arrangemang

Kammarrätten anser inte att betänkandet innehåller tillräckligt underlag för att bedöma om det behövs regler om rapporteringsplikt för rent inhemska arrangemang, bl.a. eftersom det är mycket osäkert hur stort skattebortfallet är och hur stor del som skulle kunna åtgärdas med en sådan rapporteringsskyldighet. Det kan enligt kammarrätten ifrågasättas om det är rimligt att införa regler om inhemska arrangemang när det redan från början förutsätts att lagens tillämpningsområde kommer att behöva begränsas genom att Skatteverket meddelar föreskrifter om undantag.”

”Ett stort antal vaga uttryck används i ett flertal paragrafer, t.ex. skulle kunna påverka, skulle kunna försvåra, första steget och när det är tillämpligt.

Det är uppenbart att detta kommer att innebära tillämpningsproblem.”

Förvaltningsrätten i Malmö.
”Förvaltningsrätten anser att det föreslagna regelverket är svårtillämpat för de enskilda som berörs av det. Komplicerade bedömningar måste göras för att avgöra såväl vad det är som ska rapporteras som vid vilken tidpunkt rapportering ska ske. Även vissa paragrafer är särskilt svårtillgängliga.”  

Domstolsverket.
”Domstolsverket vill understryka vikten av en fullgod finansiering av domstolarna vid en eventuell målökning med anledning av förslagen.”

Förvaltningsrätten i Stockholm, Stefan Holgersson och Simone Johannisson, tidigare sakkunnig i utredningen.

”Förvaltningsrätten får intrycket att vissa av bestämmelserna i direktivet inte är genomarbetade vilket avspeglas på förslagen i betänkandet.

Förvaltningsrätten ställer sig tveksam till om det är befogat att införa de delar av förslaget som avser arrangemang som inte är gränsöverskridande.

Förvaltningsrätten förordar att regelverket utvärderas och ytterligare överväganden görs om nyttan för Skatteverket/det allmänna att få tidig information står i rimlig proportion till den ökande rapporteringsbördan för de rapporteringsskyldiga innan tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta inhemska arrangemang.”

Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg.
”Advokatsamfundet, som instämmer i de kritiska synpunkter som lämnats i särskilt yttrande i betänkandet, avstyrker förslaget i dess helhet vad avser rapporteringsskyldighet inhemska arrangemang.

Genom förslaget i stort sett elimineras grundläggande rättsstatliga intressen såsom sekretess, kundlojalitet och oberoende gentemot staten. Att tvinga skatterådgivare att anta rollen som angivare år staten och i praktiken agera biträde åt Skatteverket kan självfallet inte accepteras. Ett genomförande av förslaget skulle därmed få långtgående negativa effekter på rättssäkerheten. Därtill skulle den uppenbara problematiken med otydliga begrepp leda till en oacceptabel brist i fråga om systemets förutsägbarhet.”

Srf konsulterna, Jonas Sjulgård.
”Enligt Srf konsulternas förbunds uppfattning är inhemska arrangemang som kan rymmas inom begreppet aggressiv skatteplanering något som mycket sällan förekommer. Att så är fallet bekräftas av den lista på skatteupplägg som Skatteverket själva publicerat. Sedan 2006 har sex upplägg publicerats. Inget under de senaste tre åren.”

”Den omfattande rapporteringsplikt som utredningen föreslår med inriktning på inhemska arrangemang, som kommer att medföra stora kostnader både för företag och rådgivare, måste därför anses vara oproportionerlig.”

”Att föreslå regler som medför betydande kostnader för redovisningsbyråer och deras kunder, som till övervägande del är små och medelstora företag, samtidigt som man är så osäker på om det finns behov av dessa regler att man föreslår att en utvärdering ska ske efter något år är anmärkningsvärt.”

LRF, Urban Rydin.
”Likaså kan det ifrågasättas om inte flera familjerättsliga dispositioner i samband med arvsskiften, bodelningar m.m. kan komma att bli rapporteringspliktiga då man vid sådana situationer i princip alltid har med en skattemässig aspekt på genomförandet.”

”LRF:s uppfattning är att man i konsekvensanalysen klart underskattar kostnaderna för det föreslagna systemet och utesluter inte att det hamnar på bortåt en halv miljard kr, varav merparten är hänförlig till det nationella systemet. Till det kommer 75 miljoner kr för fullgörandekostnaden för användare och uppskattade årliga kostnader för Skatteverket på 150 - 170 miljoner kr.”

”Förbundet kan konstatera att det inte finns något underlag som vederlägger det skattebortfall som uppskattats i betänkandet. Inte heller har Skatteverket, så vitt känt, tagit fram något sådant underlag.

Så som lagförslaget är utformat kan konstateras att utöver ett mindre antal aggressiva skatteupplägg kommer framför allt legitima skatteplaneringsåtgärder att omfattas av rapporteringsplikten. Med hänsyn till rätten att inte behöva belasta sig själv kan även konstateras att rapporteringsplikten aldrig kommer att omfatta skattefusk/skatteundandragande i form av brottsliga handlingar.”

”Enligt LRF:s uppfattning är förekomsten av s.k. aggressiva skatteupplägg för småföretag idag mycket begränsad och farhågan att det finns ett betydande skattebortfall hänförligt till dessa är klart överskattad. Uttalandet från utredningen att ”ökning av skatteintäkterna bedöms kraftigt överstiga de kostnader som förslagen kommer att medföra för Skatteverket” anser förbundet inte ha någon koppling till verkligheten.”

”Enligt LRF:s bestämda uppfattning bör den nationella delen av förslaget inte genomföras. Väljer lagstiftaren att gå vidare bör landets 735 000 enskilda näringsidkare undantas från den nationella delen av förslaget.”

Detta är ett endast litet axplock ur svaren. Läs igen och begrunda! Jag är glad att jag har tagit till brösttonerna tidigare. Sällan har jag läst något motsvarande. Det är närmast sorgligt att betänkandet lagts fram, att man inte gjort halt och fokuserat på det Sverige åtagit sig att implementera. Som exempel har någon ekonom inte varit knuten till utredning. Say no more!

Många myndigheter vilkas verksamheter inte berörs har valt att avstå eller har inget att erinra. Endast Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är positiva.

I årets Almedalen kommer FAR att tillsammans med Institutet mot mutor att hålla ett seminarium om förslagens påverkan på tilliten till Skatteverket och till samhället i stort. En grundbult. Att IMM engagerar sig visar förslagens allvar. Välkomna!

Snurrigt sa Bill, snurrigt var ordet sa Bull. Läs remissvaren!

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIN

Prenumerera på nya inlägg