2021-12-22
FAR-bloggen

Stärk rättssäkerheten

Rättssäkerhet är en av FAR:s prioriterade skattefrågor. Nivån på rättssäkerheten för skattskyldiga styr medborgarnas tillit till samhället. Detta är inget nytt, men förtjänar att ständigt upprepas.

Debatten om rättssäkerhet på skatteområdet har varit intensiv under senare år, utan att detta gjort avtryck i lagstiftningen. Grundproblemet anses av många vara att de materiella skattereglerna ändras i snabb takt, bland annat ökad EU-lagstiftning och annan internationell lagstiftning, och att för lite resurser läggs på att ändra i de processuella reglerna. Konsekvensen anses bli att rättstillämpningen inte hänger med i utvecklingen. Vidare måste man se till hela rättskedjan. Kvaliteten hos utredningar, beslut och processföring styr i hög grad hur bra processen i domstol blir.

Så vad göra? Att det behövs en allmän översyn av rättssäkerheten inom beskattningen vittnar många Auktoriserade Skatterådgivare FAR om. En sådan kan jämföras med en hel skattereform när det gäller de materiella reglerna. Den skulle bli mycket omfattande. Många är därför tveksamma.

Fyra områden som däremot måste prioriteras

  • Inom förvaltningsrätten får domstolen själv fånga upp och utreda frågor. Domstolen bör tydligare visa på de omständigheter som gjort att man tagit upp en fråga. Det ställer i sin tur högre krav på tydlighet när det gäller vilka omständigheter som Skatteverket vill åberopa.
  • Bevisfrågorna. Praxis, domskäl och tänkande kring bevisning behöver utvecklas. Därtill måste bevisningen presenteras tydligare och även hur den värderats, det vill säga hur domstolen sett på den.
  • Domstolen och Skattemyndigheten är skyldiga att utreda omständigheter även till den skattskyldiges fördel. Men hur långt är i praktiken oklart. Här behöver balansen mellan den skattskyldiges rättigheter och skyldigheter bli bättre.
  • Omprövningsmöjligheten av ett beslut av Skatteverket behöver förstärkas i kvalificerade ärenden. Det skulle höja kvaliteten i besluten och bespara domstolarna onödiga processer.

Dessa förslag har tidigare framförts av bland andra Ingrid Melbi, före detta delägare i PwC och tjänsteman på finansdepartementet under många år. Just nu är Melbi särskild statlig utredare av funktionen Allmänt Ombud, AO, som finns inom Skatteverket. AO ska värna just skattskyldigas intressen, på olika sätt. AO utses av regeringen men är anställd av Skatteverket.

Rättssäkerhet måste få kosta

FAR följer Melbis utredning. Rollen behöver förstärkas och ges mer resurser. De processuella frågor som nämns ovan är dock grundläggande för rättssäkerheten i domstolsprocessen. Rättssäkerhet måste få ”kosta”. En ökad tillit till att rätt skatt betalas ger i förlängningen en besparing både för skattskyldiga och det allmänna. Tillit är core business för FAR.

I ett kommande inlägg på denna plats kommer jag att adressera rättssäkerhetsfrågor i form av ersättning för rättegångskostnader, företrädaransvar och anstånd med betalning.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen